Zápis z jednání zastupitelstva - 7. září 2009

09.09.2009 18:32

Občanská vybavenost

 • Výstavba dětského hřiště u rybníka probíhá dle plánu a termín oficiálního otevření byl stanoven na 16.9.2009. Prozatím nebude v prostoru hřiště žádná zeleň.
 • České poště byly navrženy 2 vhodné lokality pro umístění pošty. Nyní probíhají jednání mezi majiteli a Českou Poštou.
 • Radnice bude hledat možné formy spolupráce s Klubem maminek, avšak jednání zatím neproběhla.
 • Bylo schváleno obnovení Medlánecké naučné stezky. Schválená částka činí 100 000 Kč (obnova všech stanovišť včetně protivandalské úpravy). Je možné, že na obnovu přispěje Česká pošta, pak by bylo možné jednotlivá stanoviště rozšířit také o lavečky a odpadkové koše (navýšení ceny asi o 55 000 Kč jdoucích z dotace ČP).

Zeleň

 • Je vypracován projekt pro výsadbu izolační zeleně v oblasti sídliště Nové Medlánky. Bude projednán na komisi životního prostředi, zda je dostačující nebo zda ho bude potřeba nějak upravit
 • Rezekvítek podal nabídku na rozšíření biokoridoru u Medláneckého potoka. Navržený termín však nebyl reálný (pozemek města Brna, MČ o něm nemůže sama rozhodnout), takže šance je pouze na příští rok. Zastupitelstvo odsouhlasilo vypracování žádosti o svěření pozemků za účelem rozšíření biokoridoru podél potoka a také vypracování rámcového harmonogramu péče o biokoridor (standardy pro Rezekvítek).

Školství a sport

 • Na galerii tělocvičny ZŠ se zřídí malá cvičebna.
 • V rozpočtu na příští rok by se měly najít rezervy na znovuzprovoznění školního dětského hřiště, které je již několik let uzavřeno
 • Pro školní rok 2009/2010 se k zápisu do MŠ Brno, Hudcova 435/47, vč. detašovaného pracoviště V Újezdech 5, dostavilo celkem 82 dětí, které splňovaly podmínku, že k 1.9.2009 dovršily 3 let věku. Z tohoto počtu bylo k předškolnímu vzdělávání přijato celkem 39 dětí, nepřijato bylo tedy 43 dětí.
 • Mohou se vyskytnout problémy s prostorami MŠ V Újezdech. Orco chce prostory prodat, ale MMB na to pravděpodobně nebude mít peníze. Možností je, že by odkup provedla přímo městská část z vlastních peněz

Doprava

 • Na silnici v ulici Hudcova budou v oblasti ZŠ umístěny 2 informativní radary. Aktuálně se čeká na vyjádření technických sítí a měly by být nainstalovány do konce září. Jedná se o 2 měřící zařízení, přičemž jedno má možnost přesunu na jiné místo (solární napájení)
 • Připravuje se řada změn v oblasti dopravního značení. Většina z nich je nyní v řešení dopravním inženýrem:
  • Změny na ulici Suchého.
  • Zklidnění dopravy v sídlišti Nové Medlánky.
  • Úprava V Újezdech 3. Parkovací místo zasahuje do sjezdu z chodníku, mělo by být upraveno zákazem stání.
  • Úprava v ulici Podpěrova 6 (u Billy). Do trávy se dají kameny, které zabrání v otáčení kamionů.
  • Dopravní značení na ulici Turistická (velká auta přečuhují).
 • V srpnu proběhl průzkum vytíženosti autobusové linky 65 kvůli možným úpravám prázdninového provozu. Výsledky dosud nejsou známy.
 • Rýsují se možné problémy s nedostatkem financí na zimní údržbu chodníků. K této problematice bude zřejmě svoláno mimořádné zastupitelstvo, zatím se jedná pouze o předběžnou informaci.
 • Pro údržbu a čistění vozovek na území MČ Medlánky byla vybrána společnost Martin Minks. Smlouva se společností ASA bude vypovězena.

   

Ostatní

 • Rada městské části vyhodnotila nabídku na opatření protí holubům (cca. 500 000 Kč za ochranu střechy) v ovocném sídlišti za finančně příliš náročnou a nebude zřejmě realizována.
 • Bytové jednotky v budově na ulici Podpěrova by měly být převedeny, avšak je to nutné prověřit.
 • Městská část zřídí veřejnou službu (práce pro obec určená nezaměstnaným). V příštím týdnu by mělo proběhnout školení pro budoucí pracovníky.
 • Rekonstrukce technologie plynové kotelny na ulici Jabloňová 1a - firma INVA provede odhad, celková rekonstrukce by stála 14M, což je příliš
 • Zastupitelka pí Baráková přednesla pochybnosti k rekonstrukci restaurace U Kapličky
  • Byly zkoumány stavební úpravy, jestli se nejedná o černou stavbu.
  • Na osazená střešní okna bude vydáno stavební povolení zpětně, avšak okna budou muset být uzavřena, měla by sloužit pouze k prosvětlení, větrání nebude povoleno
  • U restaurace se má vybudovat vysoká zeď (cca. 2m), údajně na žádost sousedů. Zastupitelstvo bude chtít prověřit, zda ji sousedé skutečně chtějí.
  • Zastupitelstvo opětovně žádá stavební úřad Medlánky o prošetření stavebních aktivit a projednání se stavebníkem.
 • Komise (výbory) MČ
  • Bývalému starostovi p. Filípkovi vadí, že na dopravní komisi chodí lidé bez pozvání a chce jejich účast zakázat.
  • Finanční výbor nemá dostatek členů a hledají se 2 noví.
  • Zastupitelstvo vyzvalo předsedy komisí, aby vyhodnotili personální obsazení jednotlivých komisí a případně nahradili neaktivní členy (pozn. Zde bych obzvláště vyzdvihl komisi stavební vedenou ing. Bartlem. Ačkoliv tato komise pravidelně není usnášeníschopná z důvodu malého počtu přítomných členů, odmítl ing. Bartl přijmout za členku komise zástupkyni OPM a udělil jí pouze statut stálého hosta bez možnosti hlasování).
 • Restaurační zahrádka U Němců ruší po 22. hodině obyvatele. Mělo by být řešeno s využitím Městské policie.
 • Nájemné v ovocném sídlišti se pro příští rok nebude zvyšovat.
 • Návrh obecně závazné vyhlášky o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejnosti
  • Zastupitelstvo konkretizuje přílohu č.2, to jest výjimky ze zákazu požívání alkoholu na veřejných prostranstvích. Výjimky budou v těchto oblastech pro uvedené akce: Zámecký park - Medlánecké hodové slavnosti, Folklórní slavnosti, Hudebně taneční večery a sportovní dny. Parčík na ulici Jabloňová - Tradiční pálení čarodějnic a Hudební večery

Zapsal: Martin Teplan

Zpět