Zápis z jednání zastupitelstva - 25. ledna 2010

31.01.2010 21:07

Doprava

 • Na zasedání zastupitelstva dorazilo přibližně 20 obyvatel Medlánek se stížnosti na omezení autobusové linky provedené od 1. ledna 2010
  • Paní starostkou uvedla, že MČ nebyla o změnách v jízdním řádu nijak informována a vše bylo provedeno jednostranně ze strany odboru dopravy MMB a DPMB
  • Stížnost na strukturu jízdního řádu (autobus nejezdí ideálně na odvoz dětí do školy, souběžná jízda linky 65 s ostatními linkami 41/71 místo aby tato linka fungovala jako vložená)
  • Vznesené požadavky
   • Navrácení autobusu do období mezi 9. a 14 hodinou
   • Stížnost na špatnou trasu autobusu, která způsobuje menší počet přepravovaných osob. Návrhy na provoz linky po celé délce ulice K Babě (sjezd nikoliv po Nadační, ale po ulici Ke Statku) a přidání zastávek nebo úprava linky tak, aby se netočila ale pokračovala směrem do Duhových polí
   • Požadavek na tažení linek 41 a 71 sídlištěm
   • Požadavek , aby některé autobusy jezdily do Globusu, případně aby linka 65 nekončila v Králově Poli, ale jezdila až do Žabovřesek
  • Zastupitelstvo pověřilo komisi dopravy, aby vznesené požadavky zpracovalo do formy dopisu adresovaného DPMB
   • Plné znění dopisu můžete nalézt na konci tohoto zápisu
   • Poznámka autora: Zastupitel Ing. Bartl se pokusil komisi dopravy zcela obejít a navrhoval p. Filípkovi, aby se pan Filípek jen sešel ještě s jedním člověkem a dopis sepsali. Po mé připomínce, že zastupitelstvo pověřilo komisi, nikoliv p. Filípka se nakonec sešla  komise a dopis vytvořila
  • K problematice dopravní obslužnosti by měla být začátkem dubna svolána veřejná schůze, které se budou moci zúčastnit obyvatelé a danou problematiku diskutovat se zastupiteli
 • Majitel stěhovací firmy, pan Staněk, by měl být přizván na komisi dopravy, aby se s ním opětovně řešil problém parkování jeho nákladních vozů v novém sídlišti. Na nákladní vozy si již začínají stěžovat i z "ovocného" sídliště
 • Paní starostka projedná s odborem dopravy možnosti vybudování autobusové točny

Ostatní

 • Od 1. února nastupuje do úřadu nová tajemnice Bc. Olejníková
 • Údržba chodníků
  • Objevují se stížnosti na kvalitu údržby
  • Kvalita prací prováděných firmou Minks při údržbě chodníků bude projednána s firmou Minks
  • Aktuální cena za metr čtvereční údržby je 5,50 Kč
 • Požadavek na instalaci veřejného osvětlení do oblasti rybníka (pro možnost nočního bruslení)
 • Budou posunuty kontejnery na křižovatce Třešňová/Jabloňová
 • Rozpočet MČ byl navýšen o 450 000 Kč (sociální dávky)
 • Požadavek na opravu tepelného zdroje na ulici Jabloňová (oprava nefunkčních částí - automatizace kotelny - teď funguje manuálně)
  • Bude se žádat o dotaci z fondu bytové výstavby
  • Oprava by měla stát 450 000 Kč bez DPH
 • Rekonstrukce Sýpky
  • Bylo odsouhlaseno druhé doplacení víceprací ve výši cca. 50 000 Kč
 • 13. února se bude na Sýpce konat Ples zastupitelstva
 • Změny územního plánu
  • Rozdělení plochy u plánované školky na 2 pozemky - jeden pro školku, druhý jako rezerva
  • Bude nutné změnit orientaci plánované školky, aby nezasahovala do protipovodňového poldru (resp. do jeho ochranného pásma)
 • Radnice prověří kdo a z jakého titulu umístil do prostor rybníka ceduli "Soukromý pozemek". Mělo by se jednat o pozemek obecní

Zeleň

 • Rekonstrukce zámeckého parku
  • Jedná se o vykácení 45 stromů, přičemž prvních 17 v havarijním stavu by mělo být odstraněno okamžitě
  • Dotaci na rekonstrukci nelze očekávat dříve než v květnu 2010
  • Náklady na odstranění havarijního stavu jsou 282 000 Kč
  • Celkové náklady 650 000 Kč, kraj může dát v dotaci maximálně 50%

Školství

 • Schválen závrh ZŠ na ocenění vybraného pracovníka ke dni učitelů
 • K zápisu do ZŠ se zatím dostavilo 63 dětí, přičemž u 10 bylo žádáno o odklad
  • Předpokládá se otevření 3 prvních tříd, aby v nich byl menší počet žáků
 • Pro příští rok by měli být přijati 2 noví pedagogičtí pracovníci
 • Požadavky na dotace pro školství
  • Půdní vestavba ZŠ Hudcova (3 třídy, jazyková učebna, kabinety). Odhadované náklady jsou 7,5M
  • Investice v souvislosti s navýšením kapacity MŠ
   • Měla by sem být zařazena oprava plotu a branky, protože v některých MČ došlo k tomu, že děti utekly a došly samy domů
  • Požadavky na nábytkové vybavení
   • Nový dětský nábytek pro MŠ Hudcova za částku cca. 350 000 Kč
   • Nábytek pro půdní vestavbu ZŠ Hudcova
  • Požadavek na vybavení kuchyně v souvislosti s navýšením počtu připravovaných jídel
 • Možnost získat nábytek od fakulty sportovních studií za 30% původní ceny
  • Nábytek je v dobrém stavu, jedná se o vybavení z kabinetů
  • Odsouhlasen nákup za cenu 74 000 Kč z fondu rezerv
 • Vybudování 2 tříd MŠ na ulici V Újezdech stále není jisté kvůli odporu tamního Společenstva vlastníků jednotek
  • Bude zváženo vytvoření návrhu na to, aby se dobudovaly 3 třídy na ulici Hudcova

Sport

 • Rekonstrukce sportovního areálu FC Medlánky
  • Termín pro podání žádosti o dotace je 15 února
  • 8. února proběhne krátká schůzka k této problematice

Absence:

Mudr. Holoubek - celé zasedání

Ing.  Krčmář - celé zasedání

Přílohy

Žádost o obnovení linky 65 - Dopis zastupitelstva pro DPMB, schválené body.

Poznámka autora: Obzvláště mě zaujal bod 5, kde se požaduje, aby pouze některé spoje linky 65 byly nízkopodlažní, což by znamenalo zhoršení oproti aktuálnímu a předchozímu stavu, kdy toto kritérimu splňovaly prakticky všechny autobusy. Nerozumím tomu, proč není požadováno, aby všechny autobusy na lince 65 zůstaly zachovány jako nízkopodlažní. Jako obvykle tedy nejspíš platí, že práce kvapná, málo platná.

 

Zapsal: Martin Teplan

Zpět