Zápis z jednání zastupitelstva - 23. listopadu 2009

24.11.2009 20:41

Zeleň a životní prostředí

 • Doplnění izolační zeleně
  • Budou připraveny materiály, aby se podala žádost o čerpání peněz z fondů
 • Výsadba v parku
  • Mělo by se vysadit cca. 50 nových stromů jako náhrada za stromy, které by měly být vykáceny
 • Městská část by v příštím roce ráda provedla passportizaci zeleně v celých Medlánkách
 • Návrh o.s. Občané pro Medlánky na zvýšení stupně ochrany chráněného přírodního území Baba
  • Zastupitelstvem odsouhlaseno podání návrhu
 • Návrh o.s. Občané pro Medlánky na zvýšení stupně ochrany pro lokalitu Syslí rezervace v oblasti letiště
  • Zastupitelstvem odsouhlaseno podání návrhu
  • Zastupitelstvo dále podá návrh na rozšíření syslí rezervace na další katastrální území v oblasti letiště, kde se sysli reálně vyskytují

Doprava

 • Informace o možné výstavbě autobusové točny na ulici V Újezdech budou dodány dodatečně paní starostkou.
 • Rozhodnutí o zklidnění dopravy v sídlišti Nové Medlánky z minulého jednání zastupitelstva bylo revokováno a byl přijat nový návrh s následujícím obsahem
  • Zóna 30 a zákaz stání automobilů nad 3,5 tuny
  • Miniokružní křižovatka K Babě/Nadační
  • Technické/mechanické opatření na začátku zóny 30 z obou stran (začátek ulice V Újezdech a Nadační)
  • Doplnění 2 přechodů s ostrůvky na ulici V Újezdech a přechody na dolní části ulic K Rybníku a Ke Statku
  • Miniokružní křižovatka V Újezdech/Nadační
  • Částečné zjednosměrnění ulic
  • Optické zúžení - rozdělení vozovky na 2x3 metry pomocí středového pruhu
 • Vjezdy do garáží v domech budou označeny vodorovným značením pro zákaz stání

Výstavba

 • Vícepráce za opravu centra Sýpka
  • Komise stavební (Ing. Bartl) došla k závěru, že vícepráce jsou zdůvodněné zvýšením rozsahu prací oproti zadání
  • Dle Ing. Matějky však účtují jako vícepráce i některé práce, které byly součástí původního zadání
  • Dle p. Dobeše dodavatel nevyrozumněl písemnou formou zadavatele o možném navýšení ceny za vícepráce
 • Návrh na změnu územního plánu - převod pozemků za 2. etapou Kouzelných Medlánek na plochy stavební
  • Plán cca. na 100 rodinných domků
  • Jednohlasně zamítnuto
 • Byla upravena smlouva o předání infrastruktury mezi firmou Impera a MČ Medlánky. Předání nebude bezúplatné, ale Impera prodá infrastrukturu za cenu 9990 Kč. Impera dále daruje MČ Medlánky 10 000Kč.

Mateřská školka

 • V rozpočtu na příští rok se v rozpočtu MMB uvažuje s 25 miliony korun na výstavbu mateřské školky. V brzké době se o tomto rozpočtu bude hlasovat.
 • Plán je přidat 2 třídy do detašovaného pracoviště V Újezdech a přístavba jedné třídy do MŠ na ulici Hudcova
 • Detašované pracoviště může být otevřeno od roku 2010, nová třída na ulici Hudcova od roku 2011
 • Kromě samotných tříd by měla být také adekvátně rozšířena kapacita jídelny

Ostatní

 • p. Vencálek má obavu, že omezení sběrných dvorů v oblasti stavební suti, skla atd. (není možné odevzdávat zdarma) může vést ke zvýšení počtu černých skládek. Požaduje projednání tohoto problému na radě města Brna.
 • Od zítřka (24.11.2009) bude vyvěšen rozpočet MČ na rok 2010 (na vývěsce i na Internetu). Připomínkovat ho může kdokoliv z občanů Medlánek. Vyvěšen bude (a zároveň připomínkován může být) po dobu 15 dní.
 • Přestupky pro Medlánky řeší Řečkovice za 13 000Kč ročně. To však znamená, že i pokuty vyplývající z těchto přestupků jdou Řečkovicím.
 • Veškeré instituce v naší městské části mají velmi velké výdaje za telefony (úřad 250 000Kč/rok, mateřská školka 100 000Kč/rok)
 • Od příštího roku dojde ke zdvojnásobení daně z nemovitosti
 • Zamítnuta žádost hotelu IMOS na odpuštění poplatku za ubytovací kapacitu

Zápis provedl: Martin Teplan

Zpět