Zápis z jednání zastupitelstva - 15. března 2010

16.03.2010 21:20

Školství

 • Proběhne jednání se zástupci SVJ V Újezech 5 kvůli protihlukové izolaci mateřské školy
 • Paní starostka kontaktovala zástupce firmy Koma Modular Construction ohledně nabídky na výstavbu mateřské školy a prezentace jimi nabízeného řešení
 • Dostavba vzdělávacího centra Prometheus
  • MČ vyžaduje napojení na veřejné komunikace (výjezd ze soukromého pozemku), ale zatím nemá k dispozici upravený projekt
  • Bude projednáváno na příštím zastupitelstvu
  • Komise dopravy vyžaduje, aby byl v areálu navržen chodník v celé délce
  • Ing. Bartl by chtěl, aby v projektu byla naplánována parkovací místa nejen pro nově stavěnou budovu, ale aby to místa vycházela pro celý areál

Doprava

 • Zatím nejsou žádné nové informace ohledně chodníku z Hrázky na Kytnerku
 • Komise dopravy doporučila navýšení parkovacích míst na ulici Podpěrova (doporučeno komisí Dopravy)
 • Zklidňování dopravy Nové Medlánky
  • Většina navrhovaných opatření byla zamítnuta. Vyjádření odboru dopravy lze nalézt zde.
  • Komise dopravy navrhla nový dopis, kde znovu požaduje provedení změn. Jeho znění lze nalézt zde.
   • Rada MČ Medlánky dopis ještě upravila a odstranila požadavek na zrušení dodatkové tabulky "Po - Pá 7 - 16" na ulici Hudcova
 • Bude instalován zákaz zastavení u kotelny na Jabloňové
 • Odbor dopravy nemá námitky proti změně příčných stání na podélná na ulici Turistická
 • Odbor dopravy nemá námitky proti vybudování zvýšeného prahu na vyznační obytné zóny na ulici Suchého
 • V době kdy se objednával radar na ulici Hudcova, údajně nikdo z dodavatelů nebyl schopný nabídnout radar, který by dokázal nastavení na dny i čas (tzn. aby dokázal měřit 50km/h po celý víkend a ve všední dny střídat v závislosti na čase mezi 30 a 50km/h). MČ plánuje, že až bude objednávat další radar, tak by se koupil novější typ, který by se použil na ulici Hudcovu a radar z ulice Hudcova by se přesunul na jiné místo v Medlánkách.
 • Komise dopravy a zastupitelstvo se bude dále zabývat problémem s parkováním u Billy (stání v blizkosti křižovatky snižující přehlednost atd.). Padl návrh na umístěná značky zákaz zastavení. Podobný problém je u stánku v blízkosti vozovny dopravního podniku
 • Mgr. Baráková si stěžuje na parkování automobilů u křižovatky Jabloňová/Podpěrova/Suchého. Městská policie prý nekoná, ani když je jí toto nesprávné parkování nahlášeno

Zeleň

 • Na příštím zastupiteltvu by měly být projednány návrhy uchazečů o letní a zimní údržbu chodníků a zeleně v Medlánkách
 • Doplnění izolační zeleně do sídliště Nové Medlánky
  • Bude svolána komise životního prostředí, která by měla probrat všechny podrobnosti
 • Poschlé stromy v sídlišti Nové Medlánky budou reklamovány (pokud již byly předány MČ)
 • Syslí rezervace na letišti
  • Krajský úřad aktivitu vítá, ale na náš požadavek dojde až po zpracování území patřících do Natura 2000
 • Chráněné území Baba
  • Dle vyjádření se nejedná o významnou oblast, v případě zájmu o zvýšení stupně ochrany bude potřebné dodat znalecké posudky ohledně výskytu kriticky ohrožených druhů

Ostatní

 • Zastupitelstvo se pokusilo projednat závěrečný účet MČ Medlánky za rok 2009. Na základě připomínky přítomného občana však musel být tento bod vyřazen, protože dle zákona musí být informace k tomuto bodu nejprve vyvěšeny alespoň 15 dní před projednáváním na veřejně přístupné vývěsce. Bude tedy projednáváno na příštím zastupitelstvu
 • Zastupitelstvo chtělo rozhodovat o výměnách bytů a rozšířování nájemní smlouvy, ale opět bylo práva znalým divákem upozorněno, že o těchto věcech nemá zastupitelstvo právo rozhodovat a spadají do kompetencí rady MČ.  (Poznámka autora: Tento bod mě opravdu vyděsil. Veškeré změny nájemních smluv na obecní byty v "Ovocném sidlišti" byly v poslední době schvalovány právě zastupitelstvem. Pokud je tedy tento bod pravdivý, pak zřejmě může být řada změn v nájemních smlouvách provedených v posledních letech neplatná)
 • Žádost Junior Judo o dotaci
  • Klub funguje v budově na ZŠ Hudcova a cca. 1/2 členů je z Medlánek
  • Odsouhlasena dotace 8 000Kč z rozpočtu MČ

Absence:

 • MUDr. Holoubek
 • Ing. Vencálek

Zapsal: Martin Teplan

Zpět