Zápis z jednání zastupitelstva - 14. prosince 2009

16.12.2009 20:12

Školství

 • MŠ - Detašované pracoviště V Újezdech 5
  • Zástupci SVJ předpokádají, že nebyly při stavbě splněny některé limity a proto panují obavy z rozšíření MŠ v této budově
  • ÚMČ navrhl přeměření a případně i provedení úprav, které by hlučnost snížily tak, aby bylo možné MŠ rozšířit s minimálním dopadem na obyvatele
 • Nastavení parametrů pro přijímání do ZŠ Hudcova pro příští rok
  • Děti s trvalým bydlištěm v MČ Medlánky nebo u kterých je již jisté, že ho zde budou brzy mít
  • Děti zaměstnanců ZŠ
  • Ději z jiných městských částí, pokud již je na ZŠ některý z jeho sourozenců
 • Zastupitelstvo souhlasí s přijetím 7 940 Kč od Sdružení rodičů na nákup 2 radiomagnetofonů/CD přehrávačů
 • Zastupitelstvo souhlasí, aby si ZŠ převedla 30 000 Kč ze svého rezervního fondu na opravu termohlavic radiátorů

Zeleň

 • V zámeckém parku je určeno k likvidaci 17 stromů
  • 2 jsou zcela suché
  • Některé budou využity k hnízdění ptáků (tzn. odstraní se nebezpečné části a zbytek zůstane zachován)
  • Kácení bude provedeno po získání vyjádření od MMB
 • Rekonstrukce zámeckého parku
  • Projekt vypracován od Ing. Evy Wagnerové
  • Vykácení 45 stromů
  • Výsadba 76 vzrostlých stromů
  • Výsadba 548 kusů ostatních dřevin
  • Úpravy plochy zatravněním
  • Výsadba by měla proběhnout pod dohledem architekty i památkářů

Ostatní

 • Rekonstrukce Sýpky
  • Stále jsou problémy s vícepracemi za rekonstrukci podlahy
  • Ing. Bartl obhajuje proplacení celých víceprací
  • Rekonstrukci prováděla firma Jupol
  • Prozatím bude proplaceno navýšení ve výši 41 976 Kč (5% z ceny)
  • Bude požadováno, aby Jupol dodal v průběhu ledna nový podrobný přehled nákladů na provedení stavby
 • p. Filípek požádal o sestavení přehledu přítomnosti jednotlivých zastupitelů na jednáních zastupitelstva v roce 2009
 • Rozpočet
  • Do kapitoly Sociálně právní ochrany dětí a mládeže bylo pro rok 2009 z fondu rezerv přesunuto 200 000 Kč (zvýšené náklady v souvislosti s přijetím nové pracovnice v roce 2009)
  • Náklady na telefon do 30.9.2009 činily 56 000 Kč (MŠ) a 76 000 Kč (ZŠ)
  • V roce 2010 bude zrušeno místo právníka a náklady na plat ve výši 320 000 Kč budou rozděleny do jiných kapitol
 • Odsouhlasena výměna bytů mezi p. Burianem a p. Rymešem
 • Zastupitelstvo nemá námitky proti směně pozemků (p. č. 785/63 za část pozemku p. č. 785/22, v k. ú. Medlánky) a (p. č. 785/20, 785/21 a 785/19, vše v k. ú. Medlánky za pozemky p. č. 4602/6 a 4602/1, oba v k. ú. Královo Pole) za účelem vybudování cyklostezky
 • Zastupitelstvo nemá námitky proti směně pozemků pro komunikaci v areálu CEITEC
 • Zastupitelstvo nemá námitky proti elektrické přípojce zahradního domku p. Krčmy
 • Byly vzneseny připomínky proti dopravnímu značení (vyhrazený pruh pro autobus) u vozovny Medlánky (vedle zastávky Hudcova)
 • Problém s parkováním na křižovatce Jabloňová-Podpěrova a dále na křižovatce u restaurace Stronghold. Městská policie bude požádána, aby tato místa častěji pokutovala
 • Zvýšení nájmu za využívání nízkotlaké kotelny na ulici Jabloňová o 72 000 Kč/rok bez DPH.
 • Zastupitelstvo odsouhlasilo uzavření smlouvy o správě kotelny pro objekty Hudcova 7 a Kytnerova 1a se společností INVA s.r.o.

Absence zastupitelů:

 • Ing. Bartl - druhá polovina zasedání
 • p. Dobeš - celé zasedání
 • MUDr. Holoubek - celé zasedání
 • Ing. Krčmář - celé zasedání
 • Doc. Sedlák - první polovina zasedání

Za OPM zapsal: Martin Teplan

Zpět