Zápis z jednání zastupitelstva - 1. června 2009

07.06.2009 12:56

Výstavba, Bytový fond

 • Zastupitelstvo celkově nesouhlasí s aktualizací ÚP.
 • Chystá se výstavba technologickch a výzkumných center v prostoru technologického parku v Medlánkách - nad vozovnou a Veterinárním výzkumným ústavem. Jedná se o:
  • výstavbu centra CEITEC - výzkum biotechnologií,
  • výstavbu centra VUT fakulty stavební - výzkum stavebních materiálů,
  • byla odsouhlasena směna pozemku mezi městem a technologickým parkem,
  • bude uskutečněno mimořádné zasedání zastupitelstva 22.6, kde bude projednán projekt komunikací v areálu CEITEC a nového technologického parku.

Majetek

 • Dokončena směna pozemků kolem vojenských bytových domů.
 • Bude provedeno výběrové řízení na opravu kotelny ve starém sídlišti - REKO, ELBAX, SV-T.
 • Odsouhlasen prodej pozemku 991/123 spol. REKO.
 • Neodsouhlasen prodej pozemku 991/129 spol. REKO.

Doprava

 • Autobusová linka 65
  • ÚMČ Medlánky obdržel měření vytíženosti od DPMB.
  • Zastupitelstvo požaduje provedení měření vytíženosti o letních prázdninách.
  • Zastupitelstvo požaduje nasazení minibusu na linku č. 65.
  • DPMB souhlasí s omezením rychlosti na 30 km/h v sídlišti Nové Medlánky.
 • Parkování nákladních aut v sídlišti
  • p. Staněk se nedostavil na schůzku s radnicí. Bude mu zaslána nabídka na zpoplatněné parkování na parkovišti na ulici Matalova.
  • Změna značení na ul. Matalova, tak aby umožňovalo vjezd nákladnich automobilů na parkoviště je již provedena.
 • Zklidňování dopravy
  • Byla nainstalována obytná zóna na ul. Suchého.
  • Zastupitelstvem odsouhlaseno vyprojektování zúžení silnice a zvýšení bezpečnosti přechodu v horní části ulice Nadační.
 • Změny značení, parkování
  • Diskutován problém s kamiony zásobujícími Billu. Je požadováno prověření parametrů nájezdu a vlastnických vztahů k pozemkům. Pravidelně dochází k poškozování chodníku a komunikace při vjezdu k Bille.
  • Požadavek firmy ISAT na vyhrazené parkování na ul. Jabloňová. Bude vyhrazena doba od-do, tak aby bylo ve večerních a nočních hodinách umožněno parkování občanů.

Zeleň

 • Nový biokoridor kolem cesty do Komína
  • Magistrát se směnou pozemků mezi městem a zahrádkáři souhlasí. Požaduje aby část pozemku zahrádkáři odkoupili za cenu cca 130 000. PhDr. Žuja dohodl se zástupci zahrádkářů a zahradkáři souhlasí.
  • Následně ÚMČ dojedná s Rezekvitkem způsob financování výsadby nového biokoridoru.

Sport

 • Byla provedena studie na přebudování sportovního areálu fotbalového hřiště a okolí.
 • Zastupitelstvo požaduje doplnění o vymezení ploch města, FC Medlánky a Sokola.
 • Dále doplnění studie o plochy pro vybudování tenisových kurtů Sokola při ul. Rysova.

Školství

 • Možná směna pozemků mezi fy REKO a MMB pro vybudování nové školky v sídlišti Nové Medlánky.

Občanská vybavenost

 • Petice za přesun hřiště z vnitrobloku 3. etapy Kouzelných Medlánek. Hřiště bude nainstalováno v průběhu června.
 • Požadavek na vybudování třetího nového hřiště v sídlišti Nové Medlánky - při ulici V Újezdech u rybnika.
  • Celková investice 750 000 - magistrát přislíbil poskytnutí dotace 500 000.
  • Mělo by se jednat o:
   • kombinovanou herní sestavu pro děti 3 - 7 let,
   • kombinovanou herní sestavu pro děti 7 - 12 let,
   • mobiliář (lavičky, koše).
  • Předpokládaný termín realizace letní prázdniny 2009.
 • Opětovný požadavek na Českou poštu na zřízení pobočky v Medlánkách - bude provedena schůzka se zástupci České pošty. Bylo navrženo umístění do následujících prostor:
  • komerční prostory ORCO,
  • komerční prostory u cukrárny,
  • prostory v zámečku u parku,
  • objekt kotelny ve starém sídlišti.
 • Bude provedena instalace osvětlení dětského hřiště MŠ V Újezdech a instalován interkom, popř. bezdrátový telefon pro komunikaci mezi zahradou MŠ a vlastní MŠ.

Ostatní

 • Byl proveden passport komunikací a zeleně v Medlánkách.
 • Délka chodníků, které bude nutné udržovat je cca. 20 000 metrů.
 • Bude připravena nová smlouva se společností Martin Minks.
 • Proběhne výběrové řízení na zimní údržbu chodniků - ASA, Minks, Šimek, ...

 

Zápis za OPM provedl: Libor Fuka

Zpět