Reakce na označení OPM jako "Nepřátel MHD"

02.06.2009 21:03

V posledním čísle Medláneckého zpravodaje byl uveden nepodepsaný článek, který se snažil naše občanské sdružení označit jako nepřítele veřejné dopravy, který se snaží o zrušení autobusové linky 65. Jelikož se toto nezakládá na pravdě, uvádíme reakci předsedy našeho občanského sdružení PhDr. Ladislava Žuji. Zároveň jsme požádali o zveřejnění této reakce také v Medláneckém zpravodaji, aby bylo vše uvedeno na pravou míru:


S údivem jsem si v posledním MZ (2/2009) přečetl článek z kategorie dopisů čtenářů reagující na otevřený dopis OPM starostce MČ Medlánky. Tento dopis obsahuje pět bodů, jeho pisatel však reaguje jen na bod č.5 (označený jako č.1).
Pisatel dopisu označuje jednu část tohoto bodu, žádost o „…objektivní a nezávislý průzkum vhodnosti a využitelnosti zavedení autobusové linky“ za krkolomnou formulaci. Jako podepsaný autor této výzvy jsem nejen vůbec nepochopil v čem tkví ona krkolomnost, spíše se velmi podivuji nad vyvozením závěru, že se pod ní nedá rozumět nic jiného, než - cituji: „o snahu o demontáž konečně sotva zavedené autobusové linky 65“. Opravdová podivuhodnost této úvahy zvlášť vynikne po přečtení poslední věty bodu č.5, která zní takto: “Domníváme se, že v případě prokázaného minimálního či nulového využívání některých spojů lze jejich úpravou dospět k rozumnému kompromisu.
Takže poznámka č.1:
Občanské sdružení Občané pro Medlánky (dále jen OPM) neusiluje o žádnou demontáž linky 65 a nebude o ni usilovat ani po příštích komunálních volbách. Důvodem je mj. i skutečnost, že zavedení nové linky zvýšilo přepravní komfort občanů starých Medlánek, kteří byli po zrušení přímého spojení  od Janáčkova divadla nuceni čekat často i více než 20 minut na naprosto nevyhovující a vícečetné zastávce pod Semilassem na často  doslova nacpaný autobus č.41 do Ivanovic. Rovněž plně uznáváme, že větší část spojů – zejména v dopravní špičce - je dostatečně využívána i obyvateli nového sídliště a proti těmto spojům nemáme žádné námitky.
Na druhé straně je neoddiskutovatelným faktem, že pravidelný průjezd autobusu sídlištěm má řadu negativních dopadů pro bytový a pobytový komfort jeho obyvatel a celkovou bezpečnost provozu. A chce-li pisatel mluvit o negativním důsledcích exhalací z automobilové dopravy, prachu z aut, fotochemickém smogu atd. s čímž lze plně souhlasit, tak by měl plně respektovat také naši snahu o omezení nesmyslné cirkulace minimálně obsazeného a často i zcela prázdného autobusu v určitých hodinách (třeba tehdy, když např. maminky chodí s kočárky či s malými dětmi ven). Dokonce zde rád přispěji k citovaným ekologickým argumentům citací Hitomiho Suzuki, chemika Kjótské univerzity: “Trinitrobenzatron je nejmutagennější chemikálie, která kdy byla testována. Sloučenina je silně agresivním karcinogenem, je součástí výfukových plynů a vzniká reakcí zplodin s kysličníky dusíku obsažených v atmosféře v těžce zatížených dieselmotorech.“ Pak stačí se jen zlehka nadechnout výfuku z mnohalitrového autobusového dieselu při jeho stálém zastavování a rozjíždění i jízdou do kopce a z kopce, o hluku a bezpečnosti ani nemluvě. V těchto případech pak nelze vůbec mluvit o nějaké hromadné či ekologické dopravě – a pokud ze sídliště jede např. 12 pasažérů po čtyřech třemi spoji v některé dopolední hodině, tak se jim nic strašného nestane (penzisti k lékaři apod.), když se budou orientovat na jeden, max. dva spoje za hodinu (i tak projede autobus pod okny 4x/hod.).
Poznámka č.2
Je zajímavé, že původně odpůrci autobusové linky používaný termín „zatažení či zavlečení“ použil pisatel dopisu pro osobní automobilovou dopravu, kterou navrhuje ze sídlišť zcela vytěsnit. Tento názor bude asi lépe z hlediska lepší prodejnosti bytů důkladně vysvětlit především stavebním firmám a v novém sídlišti již absolutně nepřipadá v úvahu - spíše hrozí v novém územním plánu prosazení jakési alternativní severojižní průtahové komunikace sídlištěm. Samotné zavedení autobusové linky provází bohužel od samého počátku řada nesrovnalostí, nekoncepčnost a nestandardní jednání. Signatáři hojně podepsané protestní petice nemohou např. do dneška strávit fakt, že rozhodující schůzka se zástupci DPmB které se měli zúčastnit, byla „odvolána“ a pak se uskutečnila s půlhodinovým zpožděním jinde a bez nich. Uvedená linka byla zavedena bez výstavby slibované a projektované točny a předepsané instalace jednotlivých zastávek. Např. ulice Nadační nebyla vůbec pro linku připravena a současná zastávka nesplňuje normu ČSN 736425-1 a byla navíc vybudována na soukromém pozemku. Ve výčtu lze pokračovat, tento postup dnes není našim cílem. Cílem o.s. OPM je „pouze“ to, aby se dodržovaly všechny sliby, normy a standardní postupy, dopravní obsluha byla zachována jen tam, kde je plně využívána a nezaváděla se „hromadná“ doprava v nadbytečné frekvenci tehdy, kdy není ani v nejmenším hromadná a zbytečně otravuje (i doslovně) obyvatelům sídliště život.
Poznámka č.3
V odpovědi starostky v Medláneckém zpravodaji 1/2009 je uvedeno, že DPmB předloží vyhodnocení užívání linky č.65 v týdnu po 15.2.2009. V době psaní tohoto příspěvku nebylo předloženo zhola nic - 11 týdnů po slíbeném termínu, což také o něčem svědčí.Podotýkám,že za nevytížené spoje dostává DPmB zaplaceno z obecních peněz stejně jako za spoje plně vytížené. Jako ekonom DPmB nebo i jako řidič prázdného či téměř prázdného autobusu bych proti této výnosné a pohodlné variantě vůbec neprotestoval a i to objektivní sčítání nemusí být tak úplně objektivní, odhadují-li se mj. např. počty cestujících na poslední zastávce před vjezdem do sídliště.
Poznámka č.4
se dotýká začátku a konce „Reakce na otevřený dopis“. Čtenář nechť si sám porovná srozumitelnost tzv. krkolomné formulace o „objektivním a nezávislém průzkumu vhodnosti a využitelnosti zavedení autobusové linky“ s větou pod článkem - místo podpisu. Doslova opisuji:
„Tento text byl zaslán starostce naší městské části ve formě osobního vyjádření, vzhledem ke komplexnosti textu byl autor požádán o souhlas se zveřejněním ve zpravodaji bez uvedení kontaktních údajů“.
Domnívám se, že mohu i přes svůj věk prokázat, že netrpím sníženou chápavostí, ale této větě opravdu, ale opravdu nerozumím. Budiž – někdy je opravdu těžké pochopit co chtěl básník říci. Mně se však hrubě nelíbí fakt, že Medlánecký zpravodaj snad poprvé uveřejnil nepodepsaný příspěvek tohoto druhu. Alespoň si na žádný takový případ ze svého dřívějšího mnohaletého působení v jeho redakční radě nevzpomínám. A doufám, že v tomto trendu uveřejňování nepodepsaných dopisů anonymních starostlivců a poradců nebude pokračovat.

Ladislav Žuja, předseda OPM a zastupitel MČ.

Zpět