Prohlášení zastupitelů OPM do Medláneckého zpravodaje včetně videa

03.12.2010 10:35

 

PROHLÁŠENÍ OPM

Ačkoliv si myslíme, že Medlánecký zpravodaj by měl sloužit především ke zveřejňování podstatných informací ze života naší městské části, k čemuž toto i minulé číslo zpravodaje také hojně využíváme, nemůžeme nereagovat na některé články z minulého vydání, jejichž obsahem nebyly věcné informace, ale především očerňování a pomluvy. Domníváme se, že jejich hlavním cílem bylo poškodit v očích veřejnosti jak o.s. Občané pro Medlánky, tak především některé naše zastupitele. Obzvláště zajímavé bylo sledovat v akci první společné dílo nové koalice, kdy po jemném úvodu Ing. Bartla a následném zavádějícím článku pana Slaniny byl tento podlý útok dokončen příspěvkem někým účelově vymyšleného občana Medlánek, pana Františka Studeníka.

Článkem Ing. Bártla se nemá cenu příliš zabývat. Vždyť každému pozornému čtenáři musí být zřejmé, že se jednalo pouze o nepovedený pokus o omluvu neomluvitelného – nedodržení podepsané dohody.

Článek místostarosty, Tomáše Slaniny, se pak již polopravdami, či vyslovenými nepravdami přímo hemží. Jedním z nejzářnějších příkladů je jeho tvrzení, že "nejmenovaný zastupitel za OPM prohlásil, že nemá čas pracovat pro Medlánky". V uvedeném případě se JUDr. Marek pouze bránil útokům z publika, kdy se ho snažili neúspěšní kandidáti do zastupitelstva za ODS přímo úkolovat v tolik zanedbané problematice školky. Naši zastupitelé jsou připraveni pro Medlánky pracovat a jak většina občanů ví, pracovali pro ně už i v minulosti jako řadoví občané, kdy například pořádali besedy s občany nad tématy budoucího rozvoje Medlánek či řešení problémů kolem nedostatku míst v mateřské školce, které v jiných obcích má snahu pořádat úřad obce sám. Každý zastupitel však nemůže v pracovní době (kdy se obvykle vedou jednání s úředníky na Magistrátu města Brna) odejít od svého zaměstnavatele a suplovat činnost za tímto účelem „uvolněných“ placených funkcionářů úřadu městské části. Pan Slanina ve svém příspěvku opomněl dodat, že úkolu se ochotně rozhodl zhostit náš zastupitel PhDr. Žuja, který tyto časové možnosti má, ale bylo mu sděleno, že od nás vlastně žádná spolupráce či pomoc potřeba není.

Zcela ukázkovou "podpásovkou" je potom zkreslené tvrzení o našem zájmu o odměny za práci zastupitele. Projednání a schválení odměn neuvolněným funkcionářům bylo jedním z bodů programu schůze zastupitelstva, aniž bychom však podklady pro toto rozhodnutí dostali předem. Jelikož nám dokument s navrhovanou výší odměn ležel na stole až před jednáním zastupitelstva, a jelikož v minulém období byly tyto odměny vypláceny ve výši přesahující maximální hranici danou příslušným právním předpisem, je pravdou, že jsme se touto otázkou živě zabývali a konzultovali ji na místě s paní tajemnicí našeho úřadu. Nikoli však pro zájem o odměny jako takové, nýbrž proto, že jsme chtěli usilovat o jejich snížení. Proto také náš zastupitel JUDr. Michal Marek při rozpravě k tomuto bodu přednesl stanovisko OPM, že jsme rádi, že odměny jsou nižší než v minulém funkčním období a že předložený návrh proto podpoříme. Pokud dával pan Slanina na jednání pozor, což by jako zastupitel měl, tak mu tato skutečnost nemohla uniknout a jeho tvrzení je účelově vedeno snahou poškodit své kolegy zastupitele v očích veřejnosti. Pro osvěžení jeho paměti stačí navštívit internetové stránky www.obcanepromedlanky.cz (odkaz najdete pod článkem), kde je každému k dispozici část námi pořízené videonahrávky z jednání zastupitelstva, zachycující právě vyjádření našeho zástupce k odměnám. Jen pro dokreslení našeho zájmu o odměny dodáváme, že jejich část jsme se již před volbami rozhodli věnovat ve prospěch OPM za účelem pokrytí nákladů spojených s akcemi pro naše obyvatele a jejich děti, které hodláme i nadále pořádat. Dlužno podotknout, že odměna zastupitele činí 660,- Kč před zdaněním a může vystoupat až o dalších tisíc korun měsíčně u předsedy výboru nebo komise.

Za vrchol neslušnosti pak považujeme článek imaginárního občana Medlánek - Františka Studeníka. Jsme přesvědčeni, že politický konkurenční boj vedený sepisováním ubohých a zkreslujících pamfletů je nedůstojný a nemá mít v Medlánecké politice místo. Jelikož se ovšem chceme k některým tvrzením z tohoto článku vyjádřit, předpokládejme nyní na chvíli, že František Studeník je skutečně dlouholetým medláneckým občanem – jen tak by pan Studeník mohl znát všechna v článku uváděná jména současných i dřívějších zastupitelů – a článek napsal skutečně on. V takovém případě se totiž musíme pozastavit nad stížností této osoby, že pan Fuka a paní Žůrková se zbytečně věnovali problematice školky, špatně zabezpečeným pískovištím nebo nebezpečným herním prvkům na hřištích. My si naopak myslíme, že toto jsou otázky, které obyvatele naší městské části (a to ty reálné, nikoliv fiktivní) skutečně trápí. Vícero Medláneckých maminek musí řešit existenční problémy, protože na jejich děti nezbývá místo ve školce a ony tak nemohou po skončení rodičovské dovolené nastoupit zpátky do zaměstnání. Stejně tak asi nikdo, kdo má malé dítě, netouží po tom, aby se mu doma objevila toxoplazmóza či jiná závažná infekce zavlečená ze špatně zabezpečeného pískoviště, které spíše než dětem slouží jako záchod pro potulující se kočky. Opravdu nevíme, co jiného než problémy, které trápí obyvatele, by chtěl pan Studeník probírat.

Závěrem si dovolíme vyslovit podiv nad tím, jak silně měli zástupci stran účastnících se na dnes již ustavené „velké“ koalici ODS a ČSSD potřebu zneužít Medlánecký zpravodaj k boji proti svým kolegům, opozičním zastupitelům. Příznačné je, že příspěvky zástupců OPM zveřejněné v minulém čísle zpravodaje se naproti tomu týkají jen věcných témat (poděkování voličům, zprávy o průběhu námi pořádaných akcí výsadby stromů s doprovodným programem pro děti a  podzimního pečení brambor u rybníka). Vyzýváme proto i své kolegy z koaličních řad, jejichž práce pro Medlánky si vážíme, k upuštění od podobných útoků na stránkách Medláneckého zpravodaje a ke společnému postupu při zvelebování naší městské části.

Zastupitelé OPM

 

 

Zde najdete slibované video ohledně hlasování.

Zpět