Podrobné informace k územnímu plánu

09.02.2011 10:10

Vážení sousedé,

dovolujeme si Vás touto cestou oslovit ve velmi naléhavé otázce návrhu konceptu nového územního plánu města Brna a s tím souvisejícími dopady na Medlánky. Jak jistě mnozí z Vás víte, je plánováno prodloužení ulice V Újezdech až do Ivanovic, její propojení od ulice Nadační kolem nového dětského hřiště přes Medlánecký potok na ulici Turistickou a vybudování nových komunikací z ulice Turistické (od křížku), a to jednak kolem Medláneckých kopců do Králova Pole na ulici Purkyňovu a jednak kolem letiště do Komína a Bystrce. Tím by došlo de facto k vytvoření jakéhosi severo-západního obchvatu širšího centra města přímo přes Medlánky, jehož negativní dopady by byly vystupňovány zejména absencí plnohodnotného obchvatu v podobě R 43. Současně je kolem plánovaného pokračování ulice V Újezdech počítáno s další masivní výstavbou, která svým rozsahem ve všech navrhovaných variantách předčí stávající sídliště „Kouzelné Medlánky“. S podrobnostmi se můžete seznámit na magistrátním webu:

https://www.brno.cz/pripravovany-uzemni-plan-mesta-brna-upmb/koncept-textova-a-vykresova-cast/

Jako občané máme několik možností, jak se proti vznikajícímu územnímu plánu bránit. Každý obyvatel města Brna může podat "připomínku". Ta by měla být při tvorbě ÚP zohledněna. Silnějším nástrojem je "námitka", o které musí příslušný orgán rozhodnout a své rozhodnutí odůvodnit. Proti takovému rozhodnutí lze dále podat opravné prostředky. Námitky mohou vznášet jednak majitelé dotčených nemovitostí, jednak „zástupce veřejnosti“. Dotčenou nemovitostí je nepochybně taková, které se přímo týká změna jejího funkčního využití podle nového ÚP. V souladu s převažujícím výkladem jde rovněž o nemovitosti, jejichž užívání se změny týkají nepřímo. Příkladmo mnozí z nás budou posílat námitky jako majitelé nemovitostí (bytových jednotek) v Medlánkách s tím, že se jich týkají záměry na další výstavbu a budování nových komunikací. Pro případ, že by úředníci nepovažovali takovou výtku za "námitku", posoudí ji automaticky jako "připomínku". Co se obsahu týče, ten může být u námitky i připomínky shodný. V tomto směru jsme pro všechny zájemce přichystali vzory, které jsou dostupné na našem webu. Magistrát v současnosti bohužel přijímá pouze písemné námitky a připomínky, není tak možné jejich doručení mailem. Lze je tedy podat buď písemně s dodejkou na adresu Statutární město Brno, Odbor územního plánování a rozvoje, Kounicova 67, 601 67 Brno, anebo lépe osobně proti potvrzení na podatelnu magistrátu Malinovského náměstí 3. Námi dodané vzory je možné jakkoli měnit a doplňovat a je to ve své podstatě i žádoucí, aby nemohly být "smeteny" hromadně jednou odpovědí. Naším cílem je přimět k podání individuální námitky co nejvíce občanů. V Praze se taková věc podařila, námitek se sešlo mnoho tisíc, čímž došlo na dlouhou dobu k zablokování procesu tvorby nového ÚP, dokud se úřady se všemi námitkami nevypořádají.

Důležitá je aktuální informace z magistrátu, že námitky a připomínky zaslané do 7.2. budou považovány jen za „podněty“ k vystaveném konceptu ÚP a je proto třeba je zaslat znovu.

Vedle toho jsme jako OPM připraveni přijmout roli zástupce veřejnosti podle stavebního zákona. V takovém případě budeme moci podat nejen hromadnou námitku, ale současně se účastnit i projednávání konceptu ÚP. Za tím účelem jsme vytvořili v souladu se stavebním zákonem tzv. věcně shodnou připomínku a zmocnění zástupce veřejnosti, pro které nyní potřebujeme zajistit nejméně na dvě stovky podpisů obyvatel města Brna. Tento dokument budeme sami aktivně nabízet k podpisu, současně je také ke stažení na našem webu. Je klíčové sehnat co nejvíce podpisů pro získání co nejvyšší váhy pro naše námitky. Tyto námitky potom využijeme nejen v procesu tvorby ÚP, ale budeme se o ně moci následně opřít při jakémkoli jednání ohledně problematiky další výstavby a nových komunikací. Proto moc prosíme všechny zájemce, kteří by byli ochotni se sběrem podpisů pomoci, vytiskněte dokument umístěný na našich stránkách a spolu s podpisovými archy buď obejděte své sousedy a známé, nebo jej alespoň vyvěste na nástěnku u Vás v domě.
Pro bližší seznámení se všemi třemi variantami konceptu ÚP, s možnostmi aktivní obrany a věcným obsahem našich námitek pořádáme ve středu 9. 2. 2011 od 19:00 v KC Sýpka besedu nad danými tématy. Přijďte vyjádřit svůj názor a podpořit nás případně svým podpisem.
Pošlete prosím tento mail dále svým známým. Je to jedna z možností, jak na celý problém upozornit a aktivně mu čelit. Děkujeme.

Za OPM JUDr. Michal Marek a Ing. Libor Fuka

Zpět