Otevřený dopis starostce ÚMČ Brno Medlánky

16.01.2009 20:21

Vážená paní starostko


V pondělí 22.12.2008 proběhlo setkání občanského sdružení „Občané pro Medlánky“ s občany Nových Medlánek. S ohledem na naše stávající, ale hlavně budoucí aktivity ve snaze o zlepšení podmínek k bydlení, které velká většina obyvatel Nových Medlánek považuje za nevyhovující, se obracíme na Vás i na radu ÚMČ Medlánky se žádostí o zodpovězení následujících otázek:

 1. V jakém stadiu je schvalování územního plánu doposud nevyužitého území mezisídlištěm Nové Medlánky a Ivanovicemi s ohledem na zajištění jeho rekreačního využití a výsadby v sídlišti i jeho bezprostřední blízkosti chybějící zeleně.
 2. Počítá se v novém územním plánu, nebo ve stávajícím schváleném regulačním plánu Medlánek, se silničním průtahem ke křižovatce u Ivanovic, čímž by se stalo sídliště průjezdní spojnicí pro tisíce aut denně a neúměrně by zatížilo i dopravu ve starých Medlánkách? Tento provoz by např. neúměrně zatížil ulici Hudcovu, na které se mj. nachází ZŠ a kde již dnes dochází ke každodennímu ohrožení dětí.
 3. Jaká bude budoucnost biokoridoru u Medláneckého potoka a lze počítat do budoucna při plném respektování jeho biologické funkce alespoň s částečným využitím vysázené zeleně pro rekreační účely?
 4. Jaký bude další osud kupy hlíny (poldru) před potokem a biokoridorem ? Zůstane tak, jak je, nebo se bude odvážet ?
 5. Vyhovíte naší žádosti o objektivní a nezávislý průzkum vhodnosti a využitelnosti zavedení autobusové linky č.65 do sídliště? V tomto směru jsme ochotni k jakékoliv formě spolupráce. Stávající situaci monitorujeme. Domníváme se, že v případě prokázaného minimálního či nulového využívání některých spojů lze jejich úpravou dospět k rozumnému kompromisu.

Na výzvu vznesenou na schůzi zastupitelstva naší MČ abychom se zapojili do práce v komisích odpovídáme delegací následujících občanů do jednotlivých komisí :

Komise výstavby

 • Ing.Zuzana Czechaczková, V Újezdech 7
 • JUDr. Michal Marek, V Újezdech 1
 • Martin Chovanec, V Újezdech 6

Komise životního prostředí

 • Ing.Tomáš Nahodil, Nadační 2
 • Irena Krylová, V Újezdech 14

Komise dopravy

 • Jan Filipinský, Nadační 3
 • Ing. Libor Fuka, V Újezdech 6a
 • Jiří Suchý, Nadační 2

Komise majetková, investiční a bytová

 • Bc. Martin Teplan, K Babě 19

Komise pro sport a práci s mládeží

 • Pavel Musil

 Vážená paní starostko,

žádáme Vás tímto i o uveřejnění tohoto dopisu a odpovědi na něj v nejbližším Medláneckém zpravodaji. Za spolupráci a odpovědi děkují níže podepsaní občané.

Za OPM : L.Žuja, člen zastupitelstva MČ Brno Medlánky

Zpět