Odpověď na otevřený dopis OPM starostce MČ Brno Medlánky

26.02.2009 21:56

Vážený pane doktore,

dne 12.1.2009 jsem obdržela Vámi podepsaný otevřený dopis občanského sdružení Občané pro Medlánky - otázky k plánovanému rozvoji MČ Brno - Medlánky. Níže uvedené řádky jsou odpovědí na Vaše otázky tak, jak je mohu v současné době já, či Zastupitelstvo MČ Brno - Medlánky poskytnout. Odpovědi na otázky budou zveřejněny na stránkách Medláneckého zpravodaje

K bodu č. 1:

"V jakém stádiu je schvalování územního plánu doposud nevyužitého území mezi sídlištěm Nové Medlánky a Ivanovicemi s ohledem na zajištění jeho rekreačního využití a výsadby v sídlišti i jeho bezprostřední blízkosti chybějící zeleně."

Dle sdělení OÚPR MMB bude projednávání konceptu nového Územního plánu města Brna zahájeno nejdříve ve druhé polovině roku 2009, do té doby nelze dle sdělení OÚPR MMB poskytovat informace o budoucím využití území.

Dle sdělení OÚPR MMB stávající Územní plán města Brna platí beze změn. Návrhy na změny stávajícího Územního plánu města Brna byly pozastaveny do projednávání konceptu nového ÚPmB, příp. do aktualizace stávajícího ÚPmB - toto se týká i změn obsažených ve 23. souboru, kde byly mj. zahrnuty i změny týkající se Vámi dotazovaného území.

Zastupitelstvem města Brna byl dne 9.12.2008 schválen Záměr pořídit změnu "Aktualizace Územního plánu města Brna". Aktualizace ÚPmB je postup, který umožní výrazně aktualizovat platný územní plán po stránce formální i obsahové. Lze jej považovat za určitý přechodový stupeň od platného územního plánu směrem k územnímu plánu novému.

Předpokládaný harmonogram pořízení změny "Aktualizace Územního plánu města Brna" dle důvodové zprávy z prosince 2008:

  • Zpracování zadání - březen 2009
  • Souběžně - výběr zpracovatele
  • Projednání zadání, schválení v ZMB - červen 2009
  • Vypracování návrhu - březen 2010
  • Projednání návrhu - září 2010
  • Schválení, vydání opatření obecné povahy - prosinec 2010

Pokud se týká budoucího využití prostoru podél Medláneckého potoka ke sportovně-rekreačnímu využití občanů MČ Brno - Medlánky, vedení MČ Brno - Medlánky v současné době jedná s Mendelovou zemědělskou a lesnickou univerzitou Brno o zpracování studie a projektové dokumentace využití území - opatření ke zvyšování retenční schopnosti krajiny a navazující projekt vybudování areálu pro pohybovou rekreaci občanů v zeleni, které by bylo možno realizovat v ploše zemědělského půdního fondu, tedy tak, jak je uvedená plocha zahrnuta v současném Územním plánu města Brna. O přípravě tohoto materiálu budeme na zasedání MZ MČ Brno - Medlánky a na stránkách Medláneckého zpravodaje pravidelně informovat.

K bodu č. 2:

"Počítá se v novém územním plánu, nebo ve stávajícím schváleném regulačním plánu Medlánek, se silničním průtahem ke křižovatce u Ivanovic, čímž by se stalo sídliště průjezdní spojnicí pro tisíce aut denně a neúměrně by zatížilo i dopravu ve starých Medlánkách?Tento provoz by např. neúměrně zatížil ulici Hudcovu, na které se mj. nachází ZŠ a kde již dnes dochází ke každodennímu ohrožení dětí."

V Regulačním plánu MČ Brno - Medlánky z roku 1998 je stopa vedení pokračování ulice V Újezdech směrem do Ivanovic naznačena. Dle sdělení Stavebního úřadu ÚMČ Brno - Medlánky tato stopa není závazná.

K bodu č. 3:

"Jaká bude budoucnost biokoridoru u Medláneckého potoka a lze počítat do budoucna při plném respektování jeho biologické funkce alespoň s částečným využitím vysázené zeleně pro rekreační účely?"

Biokoridory patří k základním prvkům územních systémů ekologické stability (ÚSES). Je to krajinná složka, která propojuje jednotlivá biocentra a tím umožňuje migraci jednotlivým organismům. Jde např. o potůčky s doprovodnou zelení, remízky, strouhy, aleje apod. Jedná se o označení souvislé plochy odlišné vegetace (linie nebo pás), které prostupují jednotvárnou krajinou.

ÚSES je účelně navržená soustava ekologicky stabilnějších částí krajiny, která vytváří základní podmínky pro dosažení trvalé ekologické rovnováhy kulturní krajiny, kde plošně převažují méně stabilní a nestabilní ekosystémy. ÚSES je tvořen funkčním propojením biocenter, biokoridorů a interakčních prvků. Vychází z kostry ekologické stability krajiny. Hlavním smyslem ÚSES je posílit ekologickou stabilitu krajiny zachováním nebo obnovením stabilních ekosystémů a jejich vzájemných vazeb.

Biokoridory jsou tedy místa v kulturní krajině s relativně vysokou mimoprodukční hodnotou. Jejich význam je především biologický, půdoochranný, vodohospodářský a v neposlední řadě také estetický a krajinotvorný. Biokoridory(podobně jako biocentra - další z prvků ÚSES) jsou navrženy a evidovány na základě terénních šetření a jsou vyznačený v územním plánu.

Biokoridor podél Medláneckého potoka byl vybudován OS REZEKVÍTEK na pozemcích statutárního města Brna. V rámci výsadby biokoridoru OS REZEKVÍTEK osadil novou plochu krajinnou zelení. Na místě bývalé zemědělské monokultury se tedy dosáhlo vyšší biodiverzity rostlinných druhů.

Projekt "Tvorba biokoridoru v Brně - Medlánkách" byl financován z Programu péče o krajinu Ministerstva životního prostředí ČR a z prostředků MČ Brno - Medlánky. Jak již bylo uvedeno, jeho realizátorem bylo občanské sdružení REZEKVÍTEK. Pro řešený úsek 400 m biokoridoru byly navrženy 4 skupiny geograficky původních dřevin. Mezi skupinami jsou ponechány průhledy na obě strany údolí. Výsadba je provedena v řadách.

Podél vysázeného biokoridoru je ponechán prostor pro vycházky občanů - do budoucna se nepočítá s vybudováním dlážděné cesty a osázením laviček, neboť máme za to, že takový způsob nekoresponduje s postavením biokoridoru jako územního systému ekologické stability v krajině.

K bodu č. 4:

"Jaký bude další osud kupy hlíny (poldru) před potokem a biokoridorem? Zůstane tak, jak je, nebo se bude odvážet?"

Ukládka zeminy na pozemku statutárního města Brna byla odsouhlasena Zastupitelstvem MČ Brno - Medlánky se souhlasem Odboru územního plánování a rozvoje MMB. Ukládka zeminy byla provedena dle schválené projektové dokumentace s přihlédnutím k požadavkům OVLHZ MMB. Uložená zemina bude začleněna do opatření ke zvyšování retenční schopnosti krajiny v rámci systému protipovodňových opatření na Medláneckém potoce a dále do krajinných opatření v rámci budování sportovně-rekreačního areálu podél Medláneckého potoka.

K bodu č. 5:

"Vyhovíte naší žádosti o objektivní a nezávislý průzkum vhodnosti a využitelnosti zavedení autobusové linky č. 65 do sídliště? V tomto směru jsme ochotni k jakékoliv formě spolupráce. Stávající situaci monitorujeme. Domníváme se, že v případě prokázeného minimálního či nulového využívání některých spojů lze jejich úpravou dospět k rozumnému kompromisu."

Dopravní podnik města Brna a.s. předloží v týdnu po 15.2.2009 vyhodnocení užívání linky č. 65 v dopravní špičce a mimo ni vč. návaznosti na ostatní autobusové linky zajišťující dopravní obsluhu MČ Brno - Medlánky veřejnou dopravou. Závěry a doporučení DPmB a.s. vč. možné úpravy frekvence spojů budou projednány za účasti zástupce petičního výboru Petice proti zavedení linky MHD do sídliště Nové Medlánky v Komisi dopravy, bezpečnosti a pořádku RMČ Brno Medlánky a dále v Radě a Zastupitelstvu MČ Brno - Medlánky. O výsledku budete informováni na zasedání MZ MČ Brno - Medlánky a dále prostřednictvím Medláneckého zpravodaje.

K bodu č. 6:

"Nominace zástupců OPM do jednotlivých komisí RMČ Brno - Medlánky."

Návrhy občanského sdružení Občané pro Medlánky budou projednány Radou MČ Brno - Medlánky, která zřizuje jednotlivé komise. V současné době byli vyzváni předsedové jednotlivých komisí k posouzení účasti jednotlivých členů komisí na jednání komisí a k posouzení Vašeho návrhu. O výsledku budete informováni.

 

S pozdravem a přáním pěkného dne

Mgr. Alena Valentová
Starostka MČ Brno - Medlánky

Zpět