Ochrana a zachování přírodního okolí Medlánek

21.01.2010 16:15

Je tomu již řada staletí, kdy v důsledku postupného rušení opevněných městských center začala nejrůznější stavební činnost expandovat do zemědělské krajiny i více či méně zachovalé přírody. Tato tendence  postupně nabírala a stále více a rychleji nabývá na síle a dnes je intenzivní  průmyslové a obytné využívání krajiny spolu s často úplným potlačením původních krajinných struktur celosvětovým jevem.

Tento trend v současné době nelze zastavit. Kromě neúprosného demografického vývoje se ostatně jeví většině dnešní společnosti z hlediska jejich ekonomických potřeb a požadavků jako nevyhnutelný fenomén, nutně doprovázející  snahu  o stálý růst jejího materiálního blahobytu. Tato úvaha chce především upozornit i na nutnost zachování pro kvalitní a spokojený život i jiných  hodnot, které  vedle panující dominance ekonomických faktorů a ukazatelů stále ještě často vnímáme jako vedlejší a méně důležité. Právě dnes, v době modly neustálého ekonomického růstu je třeba stále a důrazně apelovat  na to, že tento trend řazení hodnot nemůže a nesmí být nejen pro dnešek, ale především pro naši budoucnost zcela určující.

Mezi ty nejdůležitější, pro opravdu kvalitní a zdravý život stále nedoceňované hodnoty patří i přímý kontakt se zdravou a estetickou krajinou. Ostatně toto bylo  největší lákadlo, proč bylo v Medlánkách takovým masivním způsobem  na čistě zemědělské půdě a v krásném krajinném rámci vystavěno nové sídliště pod sloganem „Kouzelné Medlánky“. Stejně jako všude jinde i zde lidé preferují výhled na zalesněný kopec před pohledem na obří skladiště, protékající potok s pobřežní vegetací před fádní zadrátovanou krajinou nebo třebastromovou alej před rušnou silnicí.

Samozřejmě - jak všichni již zdaleka vidí - část medláneckého okolí a půvabné krajiny již padla za oběť nárokům  bydlení. Místo původně plánovaných rodinných domků, potom následně navržených samostatných čtyřbytových „kostek“ v zeleni se zde nakonec prosadila sídlištní výstavba nejprve třípatrových a díky šikovnému využití tolerance stavebních předpisů nakonec pětipatrových, na sebe natlačených obytných bloků pro tisíce bydlících, z nichž  velká část ani není v Medlánkách přihlášena k trvalému pobytu. Z medláneckého rybníka zmizely každoročně hnízdící labutě, drasticky ubyly žáby, užovky, slípky zelenonohé, lysky, kachny březňačky a další „havěť“, ze studánky v Perglu i z krajiny mizí voda, v sídlišti se pracně hledají místa pro výsadbu zeleně a nově navršené kopce hlíny přitom zarůstají téměř neprostupným balastem plevele.O zlepšení situace po odchodu stavebních firem usiluje medlánecká radnice, její možnosti i finanční prostředky jsou však omezené.

Z hlediska tvorby, ochrany i využití zbývajícího krajinného rámce se stává  neuralgickým bodem s dalekosáhlým dopadem zatím stále ještě  zemědělsky využívaný prostor mezi novým sídlištěm a Ivanovicemi i prostor medláneckého letiště a jeho bezprostředního okolí. Především u prvně jmenovaného je tlak na jeho využití obrovský a promítá se již zcela konkrétně v připravovaném územním plánu města Brna. Představa, že toto území bude zastavěno převážně velkokapacitními bytovými a komerčními objekty včetně vybudování spojovací a obslužné silnice  k plánovaným supermarketům v Ivanovicích i jeho napojení na kontroverzní silnici I/43 na Svitavy je již bohužel zcela reálná. Kromě jiného by zasáhlavytvořením alternativního propojení s centrem a  následným  průjezdem dalších tisíců osobních i nákladních automobilů destruktivně nejen „nové“, ale i „staré“ Medlánky. Je naprosto nutné nestat se pasivním objektem cizího plánování a ekonomických aktivit a začít se aktivně starat o prostředí, ve kterém budou bydlet i další generace. Tuto aktivitu vidí naše občanské sdružení nejen ve zvýšené ochraně stávající krajiny, tj. především Přírodního parku Baba, vyhlášení tzv. Syslí rezervace jako Významného krajinného prvku (důležité nejen pro zachování unikátní kolonie kriticky ohroženého druhu), ale i v aktivní spoluúčasti na trvalém začlenění zmíněných  prostorů do  krajinného rámce respektujícího jak přírodu, tak i jejich využitelnost pro potřeby obyvatel. Především pro účel šetrného dobudování krajinného rámce byla již sice zadána a vypracována vysokoškolskými studenty řada zajímavých sympatických projektů. Bohužel je však u nás až příliš často „dobrým“ zvykem, že tyto dobře míněné, pro developery a stavební firmy ale neefektivní (rozuměj nevýnosné či nezajímavé) projekty skončí někde v šuplíku a nakonec se v tichosti prosadí a „prolobuje“ pomocí různých ekonomicko-politických zájmových uskupení ekonomicky nejvýdělečnější varianta. Domnívám se, že už bychom měli být konečně poučeni a o tyto, náš život v daném místě určující věci se zajímat od samotného počátku a ne, až jsou  někde mimo nás rozhodnuty a pak je již nelze zastavit.

Naše o.s. „Občané pro Medlánky“ proto nečeká a snaží se nejen prostřednictvím již zvolených zastupitelů i  kvalifikovaných odborníků a aktivních členů jednotlivých komisí z našich řad získávat včas důležité informace a především podnikat v tomto směru reálné kroky. V rámci tvorby a ochrany  krajiny to byla např. petiční akce, vypracování, zdůvodnění a podání odborně fundovaných návrhů na zvýšení ochrany Přírodního parku Baba na Přírodní rezervaci Baba, i na vyhlášení trvalé přírodní památky „Sysli“ na medláneckém letišti. I když se mohou mnozí tvářit nedůvěřivě, tak i budoucnost samotného letiště je v době stále ještě nevyřízených restitučních nároků a vypovězených pronájmů (poznámka autora: Tam by se to stavělo!!) přímo závislá i na ochraně  území jejich výskytu. Oba návrhy byly po schválení většinou zastupitelů již podány na Krajském úřadě města Brna. Zatím co „Syslí rezervaci“ se snad podaří schválit v blízké době, vyhlášení Přírodní rezervace Baba bude během na hodně, hodně dlouhou trať. Ale ten první nezbytný krok jsme již učinili. 

Další návrh na vyhlášení medláneckého rybníka jako Významného krajinného prvku  který jsme  připravili, nemohl být bohužel podán. Náš „rybník“ není vlastně rybník, ale retenční nádrž - tedy nepůvodní technické dílo. Jeho fauna i flóra i v bezprostředním okolí je všakstále ještě dostatečně cenná a zaslouží si naši pozornost i ochranu. Dosavadní ochrana není dostatečná, v jeho okolí lze např. používat chemii, rušit klid živočichů, účelově zasahovat do porostu apod.). Zatím nezbývá nic jiného, než apelovat na to, abychom se všichni chovali k této cenné  a často navštěvované lokalitě co nejohleduplněji, udržovali zde klid, čistotu a pořádek a snad se nám i jednou vrátí tolika malými i velkými návštěvníky obdivované a dříve rybník krášlící labutě. 

Na okraji  nádrže se vyskytuje mimo jiné krásný mohutný a zdravý strom - topol osika (populus tremulus). Tento strom svým vzrůstem, stářím i svojí estetickou hodnotou může směle konkurovat významným a památným stromům v celém Brně. Z tohoto důvodu jsme iniciovali jeho zařazení do seznamu významných a následně i památných stromů města Brna. Jeho zařazení do této kategorie znamená i možnost  vyhlášení zvláštního ochranného pásma, které by alespoň částečně chránilo cennou nádrž i její bezprostřední okolí. Magistrát města  tuto žádost vyhodnotil a zmíněný strom mezi významné stromy města Brna již zařadil.

Naše aktivita a pomoc při výsadbě zeleně v prostoru biokoridoru Medláneckého potoka se již snad dostala do širšího povědomí obyvatel nejen nového sídliště. Nyní již záleží jen na tom, podaří-li se stovky i občany zasazeným stromkům ochránit tak, aby mohly zdárně vyrůst a stát se součástí plně funkčního biokoridoru.

Dalšího významného pokroku  bylo především díky aktivní podpoře radnice dosaženo (komplikovaná směna pozemků se Svazem zahrádkářů) také v úsilí o znovuobnovení historické, přirozené, dosud stále jen prošlapávané a zemědělským družstvem pravidelně rozorávané cesty od úpatí Medláneckých kopců „přes pole“ podél lesa do sousedního Komína. Inkriminovaný pozemek o rozloze 3.453 m2 lze velmi dobře  vhodnou výsadbou zeleně začlenit jako významný nový krajinný prvek, který by kromě toho  propojil již stávající chráněné území Medláneckých kopců se stávajícím biokoridorem před letištěm, zvýšil estetickou hodnotu krajiny a rozšířil možnosti jejího rekreační využití (např.vhodné přírodní posezení pro odpočinek i občerstvení s výhledem do krajiny apod.). Tato iniciativa plně spadá mezi  Státním fondem životního prostředí podporované aktivity (6.3.Oblast podpory - Obnova krajinných struktur), na které je možné a vhodné čerpat peníze z evropských fondů.

Pevně věříme, že se nám v těchto a řadě dalších našich aktivit dostane souhlasu a podpory většiny občanů Medlánek. Naše řady jsou každému otevřeny – základní informace a mnoho jiného můžete nalézt na našich internetových stránkách www.obcanepromedlanky.cz, popř. se vyjádřit k různým tématům na otevřeném fóru www.mojemedlanky.cz.

PhDr. Ladislav Žuja, zastupitel městské části za OPM

Zpět