Stanovy občanského sdružení "Občané pro Medlánky"

 

Článek 1 - Název, sídlo, působnost

 1. Název organizace: Občané pro Medlánky (dále jen "Sdružení).
 2. Sídlo Sdružení: Rysova 4, 621 00 Brno.

Článek 2 - Poslání Sdružení

 1. Sdružení je dobrovolnou společenskou organizací.
 2. Sdružuje občany MČ Brno Medlánky - zájemce o komunální politiku, budování Medlánek a vytváření podmínek pro zdravý, plnohodnotný a spokojený život občanů.

Článek 3 - Úkoly Sdružení a jejich plnění

 1. Sdružení plní své úkoly v jednotě a vzájemné koordinaci a podřizuje své zájmy společným úkolům.
 2. Úkolem Sdružení je především vytvoření apolitického sdružení občanů MČ Brno Medlánky - zájemců o komunální politiku, budování MČ Brno Medlánky a vytváření podmínek pro zdravý, plnohodnotný a spokojený život občanů v MČ Brno Medlánky vč. zajištění jejich zájmů na poli materiálním, sportovním, kulturním a životního prostředí.
 3. Sdružení si klade za cíl podporu stávajících a tvorbu nových občanských aktivit a nestátních neziskových organizací, které vyvíjí svou činnost na území MČ Brno Medlánky.

Článek 4 - Členství ve Sdružení

 1. Členství ve sdružení je dobrovolné.
 2. Členem se může stát občan MČ Brno Medlánky starší 18 let. Počet členů Sdružení není omezen.
 3. Přijetí za člena Sdružení:
  1. o přijetí za člena Sdružení rozhoduje výbor na základě písemné přihlášky,
  2. přijetím přihlášky, zaplacením členského příspěvku a dalších finančních úhrad stanovených Sdružením se uchazeč stává členem Sdružení,
  3. je-li přijetí zamítnuto, může se čekatel odvolat ke členské schůzi, která rozhodne s konečnou platností.
 4. Členství ve Sdružení zaniká:
  1. úmrtím člena,
  2. vystoupením člena,
  3. vyškrtnutím člena pro neplacení členských poplatků,
  4. vyloučením člena.

Článek 5 - Práva a povinnosti členů Sdružení

 1. Členové mají právo:
  1. účastnit se na členských schůzích projednání všech otázek, týkajících se Sdružení a hlasovat o nich,
  2. volit a být volen do orgánů Sdružení,
  3. obracet se s dotazy, nároky a stížnostmi na orgány Sdružení,
  4. požadovat na schůzích pravidelné zprávy o činnosti Sdružení,
  5. požívat výhod členů Sdružení a podílet se na užívání společných věcí a zařízení,
  6. účastnit se podniků a akcí, které Sdružení pořádá,
  7. vystoupit z organizace.
 2. Členové mají povinnost:
  1. řídit se Stanovami a plnit povinnosti uložené orgány Sdružení,
  2. nejednat v rozporu s programovými zásadami Sdružení,
  3. jednat tak, aby nedošlo k poškozování dobrého jména Sdružení, ev. jeho členů,
  4. zúčastnit se členských schůzí, školení, aktivů, přednášek a různých výchovných akcí,
  5. platit členské příspěvky,
  6. odpovědně vykonávat funkce, do nichž byli zvoleni.

Článek 6 - Kárná opatření

 1. Za nesplnění a porušení povinností v článku 5, odstavec 2 může být členům a funkcionářům uloženo některé z těchto kárných opatření:
  1. napomenutí,
  2. odvolání z funkce,
  3. vyloučení ze Sdružení.
   Vedle sebe je možné uložit pouze odvolání z funkce a některé z ostatních kárných opatření.
 2. O kárných opatřeních v odstavci 1.1 a 1.2 rozhoduje výbor Sdružení, o uložení opatření v odstavci 1.2 + 1.3 rozhoduje členská schůze. Za zvlášť hrubý přestupek proti Stanovám nebo za hrubé porušení soužití v rámci Sdružení, může být člen vyloučen na základě rozhodnutí výboru Sdružení.
 3. Člen může být vyloučen:
  1. za soustavné porušování nebo hrubé porušení členských povinností nebo předpisů nebo hrubé porušení soužití v rámci Sdružení,
  2. pokud se dopustí jednání mařícího kárné opatření.
 4. Kárné opatření za nesplnění a porušení povinností člena Sdružení, uvedených v článku 5, odstavec 2 musí být uloženo ve lhůtě do jednoho roku od zjištění provinění, jinak možnost kárného opatření zaniká.

Článek 7 - Náhrady funkcionářům

 1. Funkce ve Sdružení jsou čestné.

Článek 8 - Orgány sdružení

 1. Orgány sdružení jsou:
  1. členská schůze,
  2. výbor,
  3. revizor.

Článek 9 - Členská schůze

 1. Členské schůze svolává výbor podle potřeby nejméně jedenkrát ročně nebo mimořádně, žádá-li to písemně alespoň polovina členů Sdružení. Členskou schůzi řídí předseda nebo pověřený člen výboru. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů Sdružení. Nedostaví-li se ve stanovenou dobu potřebný počet členů, koná se jednání o 20 minut později a v tomto případě je členská schůze usnášeníschopná i pri nesplnění podmínky přítomnosti nadpoloviční většiny.
 2. Členská schůze rozhoduje o záležitostech Sdružení, kontroluje plnění pracovních plánů a práci výboru. Je oprávněna odvolat z funkce člena výboru nebo revizora. Na uprázdněné místo člena výboru nebo revizora nastupuje náhradník, případně nový kooptovaný člen.

  Členská schůze rozhoduje o:
  1. kárných opatřeních podle článku 6, odstavce 1.2 + 1.3
  2. jiných důležitých otázkách.
   K platnosti usnesení o zániku či sloučení Sdružení je zapotřebí dvoutřetinové většiny hlasů přítomných členů.
 3. Pravidelně jednou v roce se koná výroční schůze, kterou svolává výbor Sdružení.

  Výroční členská schůze:
  1. projednává a schvaluje výroční zprávu výboru, účetní uzávěrku a zprávu revizora,
  2. projednává a schvaluje rozpočet na běžný rok,
  3. volí 3 členy výboru, 1 náhradníka a dále revizora a jeho náhradníka na funkční období 2 let.

Článek 10 - Výbor

 1. Výbor řídí činnost Sdružení mezi zasedáními členských schůzí. Je volený výroční členskou schůzí. Předseda výboru je zároveň předsedou Sdružení.
 2. Výbor volí na své ustavující schůzi ze svého středu předsedu a 2 místopředsedy.
 3. Schůze výboru svolává předseda nejméně jednou za 3 měsíce. Výbor zajišťuje plnění všech úkolů organizace, pokud nepatří do působnosti členské schůze nebo výroční členské schůze.
 4. Výbor je usnášeníschopný, ji-li přítomna nejméně polovina členů. K platnosti usnesení je zapotřebí souhlasu většiny přítomných členů výboru.
 5. Mimořádné neodkladné záležitosti patřící do působnosti výboru může zařídit předseda nebo jeden ze dvou místopředsedů. Jejich opatření musí být dodatečně schváleno výborem.
 6. Podává zprávy o své činnosti členské schůzi, které je zodpovědný.
 7. Podpisové právo při vedení účtu má předseda a každý z místopředsedů Sdružení.

Článek 11 - Revizor

 1. Revizor je orgánem nezávislým na výboru Sdružení.
 2. Revizor provádí podle potřeby, nejméně však jednou za půl roku, revizi hospodaření Sdružení. Každé čtvrtletí provádí revizi pokladní hotovosti, z toho nejméně jednou revizi náhlou.
 3. Revizor s výborem Sdružení projednává finanční hospodaření a hospodářský plán a plán úkolů na běžný rok, vyjadřuje se k nim a jejich plnění kontroluje. O výsledcích své činnosti informuje výbor a podává písemné zprávy členským schůzím. Souhrnnou písemnou zprávu o činnosti na celý rok předkládá výroční členské schůzi, jíž je za plnění svých úkolů odpovědný.
 4. Revizor má právo účastnit se schůzí výboru s hlasem poradním.
 5. Ve své činnosti se revizor řídí obecně závaznými předpisy a pokyny. Sleduje dodržování Stanov a všech zákonných předpisů v činnosti Sdružení.

Článek 12 - Hospodaření a hospodářská činnost Sdružení

 1. Sdružení hospodaří podle vlastního rozpočtu. Hospodaření se řídí obecně platnými předpisy a je zcela samostatné a nezávislé.
 2. Sdružení sestavuje vlastní rozpočet a uzávěrku, které projednají a schvalují orgány Sdružení.
 3. Finanční prostředky získává Sdružení zejména:
  1. z členských příspěvků členů Sdružení,
  2. z výnosů vlastního hospodaření,
  3. z dotací a dalších zdrojů příjmů (dary).
 4. Výši členských příspěvků stanoví členská schůze. Členské příspěvky se vybírají každoročně.
 5. Veškerý majetek Sdružení, který doposud Sdružení užívá nebo v budoucnu získá, se stává jeho vlastnictvím. Jestliže Sdružení zanikne, rozhoduje o majetku členská schůze.

Článek 13 - Právní úkony, zastupování Sdružení

 1.  Sdružení
  1. vystupuje v hospodářských vztazích svým jménem a nese také majetkoprávní odpovědnost z těchto vztahů vyplývající,
  2. může nabývat práv a zavazovat se jen pokud to není v rozporu s plněním úkolů podle těchto Stanov.
 2. Jménem Sdružení jedná samostatně jeho předseda a místopředsedové Sdružení. Tyto osoby podepisují též písemnosti a opatřují je razítkem.
 3. Oprávněnost zastupovat Sdružení vzniká též udělením písemné plné moci. V plné moci musí být vymezen rozsah zmocnění.

Článek 14 - Zánik Sdružení

 1. Sdružení zanikne, usnese-li se na tom členská schůze tříčtvrtinovou většinou přítomných členů.
 2. S majetkem Sdružení se při zániku naloží podle rozhodnutí členské schůze.

Článek 15 - Změny ve Stanovách Sdružení

 1. Nezbytné změny ve Stanovách Sdružení, které vyplynou z přijatých zákonných předpisů, může v období mezi členskými schůzemi provést výbor Sdružení s tím, že je potvrdí nejbližší členská schůze.