Žádáme o další grant na rozvoj Medlánek

12.09.2011 11:21
Ve čtvrtek 8. 9. 2011 jsem odeslal na pražskou adresu žádost o nadační příspěvek  ve výši 300 000 Kč, slovy tři sta tisíc korun českých. Objemný balík čítá včetně  kopií celkem 124 stran  vlastní žádosti (6x14 stran) a 40 stran povinných i nepovinných příloh. Jedná se o 8. ročník programu Nadace Via s podporou Nadace české spořitelny zaměřeného na obnovu a výstavbu veřejných prostranství s názvem "Místo, kde žijeme". Příspěvek získá na základě výběrového řízení pouze pět vybraných organizací z celé republiky.
Iniciátorem žádosti byla  kolegyně z OPM paní Hana Pumprlová s ideou využití spodní okrajové části zámeckého parku přiléhající k zámecké budově, a to  pro vybudování areálu zahrnujícího tzv. broukoviště, obnovu historického rozaria, vodních prvků, kašny apod. včetně další výsadby dřevin. To vše ve spolupráci s majitelem zámku JUDr. Faltou, který se však po několika jednáních vrátil ke svému původnímu záměru tuto část parku si pronajmout a areál (mimo broukoviště, které bude po dohodě umístěno v jeho horní již nechráněné části) postupně vybudovat ve vlastní režii. Na radu starostky naší městské části Mgr. Aleny Valentové jsme proto obrátili pozornost na
parčík a mokřad na Jabloňové ul. Příležitostí získání takto vysokého nadačního příspěvku se nám naskytla jedinečná a v budoucnu především z finančních důvodů jinak stěží realizovatelná možnost nejen vyčištění a úpravy skomírajícího biotopu mokřadu, ale především generální opravy a rekonstrukce jeho pobytové části parčíku.

Ve shodě s požadavky vypsaného programu vyžadující zaměření na mládež a široké zapojení občanské veřejnosti jsme vypracovali návrh na vybudování  víceúčelového pobytového areálu ve víceméně prázdném zatravněném prostoru (cca 2000 m2) pod vesničkou SOS hraničícího s ulicí Borůvková. Jako jeho ústřední prvky jsme navrhli malý přírodní amfiteátr s podiem a trvalé a bezpečnostním předpisům odpovídající ohniště s posezením, oploceným výběhem pro psy a další. Nedílnou součástí rekonstrukce je celkové vyčištění prostoru, odstranění náletových plevelných dřevin i nezbytná výměna a doplnění zchátralého mobiliáře.
Na základě podmínek k udělení nadačního příspěvku je nutná aktivní spoluúčast veřejnosti zejména ve fázi plánování projektu. Takto pojatou koncepci revitalizace pobytové části parčíku považujeme proto pouze za výchozí variantu, která může být v souladu s nároky, představami a požadavky obyvatel nejen přilehlého "ovocného" sídliště tak zvaně z gruntu přepracována.
V případě, že naše o.s.  za  podpory  zastupitelstva a úřadu MČ grant získá, jsme povinni do plánovacího procesu zapojit širokou veřejnost. Tuto spolupráci bychom realizovali  formou  dvou plánovaných setkání ( KC Sýpka, příp.  přímo na místě), diskuzí na našich i úředních webových stránkách i přímou spoluprací se sousední vesničkou SOS, MŠ a ZŠ na Hudcově ulici tak, aby výsledná podoba sloužila našim občanům, především mládeži, jako skutečné místo setkávání a centrum mnoha dalších pozitivních aktivit.

 

                                       PhDr. Ladislav Žuja
                                       předseda OPM a manažer projektu

 

Zpět