Stanovisko k územnímu plánu

17.06.2011 18:55

STANOVISKO K ÚZEMNÍMU PLÁNU

Proces přípravy nového územního plánu města Brna se nyní dostal do fáze, kdy se k navrhovaným variantám konceptu nového územního plánu mají vyjádřit jednotlivé městské části. Konkrétně to znamená, že zástupci městských částí byli seznámeni s navrhovanými variantami a v kopiích jim byly předány námitky a připomínky týkající se jejich katastrálního území s tím, že by se k nim měli do konce června vyjádřit. Zde bych rád poděkoval všem z Vás, kteří jste se aktivně zúčastnili besed k územnímu plánu a vypracovali jste své námitky a připomínky. Díky Vám a díky tomu, že jsme pro podání společné námitky zmocnili „zástupce veřejnosti“, je o nesouhlasu obyvatel Medlánek s navrhovanými změnami náležitě slyšet. Dokonce se k nám donesly nepotvrzené informace, že každá šestá podaná námitka byla od nás a že z jednotlivých městských částí vzešlo nejvíce námitek právě z Medlánek.

Co se týče oficiálního stanoviska Městské části Brno – Medlánky, posloužil nám za základ text námitky zpracované OPM jako zástupcem veřejnosti, který vzešel z ohlasů občanů na různých besedách a pracovních setkáních a pod jehož koncept se podařilo nashromáždit více než sedm set podpisů. Ke zpracování stanoviska městské části byla zastupitelstvem městské části ustavena pracovní skupina, která na svých třech setkáních vypracovala návrh, jenž byl následně předložen zastupitelům. Jako podklad pro členy této pracovní skupiny byly zastupitelstvem MČ schváleny a radnicí objednány další studie a měření (hluk, imise, intenzita dopravy, modelace dopravního zatížení při realizaci změn navrhovaných v územním plánu), jejichž výsledky byly do výsledného dokumentu zapracovány. Dne 13. 6. 2011 Zastupitelstvo městské části Brno – Medlánky schválilo tento dokument jako své oficiální stanovisko, které bude následně postoupeno příslušenému odboru Magistrátu města Brna.

Dovolte mi velmi stručně Vás seznámit s obsahem tohoto stanoviska, jehož úplné znění je k nahlédnutí na radnici, nebo se s ním můžete seznámit na internetových stránkách www.eurady.cz/medlanky nebo na těchto stránkách. V prvé řadě byly odmítnuty všechny nově navrhované komunikace přes území Medlánek, a to zejména silniční napojení od ulice V Újezdech kolem řečkovických kasáren do Ivanovic a průtah kolem letiště od ulice Turistické do Komína, resp. Bystrce. Zde se nám podařilo dohodnout jednotné stanovisko v otázce těchto silničních průtahů se zástupci Městské části Brno – Komín na straně jedné, a Městské části Brno – Ivanovice na straně druhé. Odmítnuta byla také komunikace mezi ulicí Turistickou (od křížku) vedoucí mezi Medláneckými kopci až do Králova Pole a také komunikace mezi ulicí Turistickou a ulicí V Újezdech, vedoucí kolem rybníka, přes biokoridor a v těsné blízkosti stávajícího dětského hřiště. Odmítnuta byla možnost kompenzace mimo území města odsunuté komunikace R 43 novou komunikací vedoucí přes území Medlánek (jak s tím počítá varianta číslo 3 konceptu) a naopak bylo požadováno zakreslení komunikace R 43 v dlouhodobě plánované trase přes Bystrc. Pro odlehčení ulice V Újezdech a ulice Hudcova  je požadováno zachovat v novém územním plánu komunikační propojení mezi Duhovými Poli a ulicí Terezy Novákové (kolem kasáren), se kterou počítal již současný územní plán. Zastupitelstvo se postavilo rovněž proti další masivní zástavbě za novým sídlištěm V Újezdech ve směru na Řečkovice a Ivanovice. Bude-li přes zamítavé stanovisko další výstavba v této lokalitě povolena, vyžaduje zastupitelstvo její omezení na maximální výši do sedmi metrů po římsu domu, což odpovídá zástavbě rodinnými domy. Pro komplikovanost dopravního napojení a napojení na sítě odmítlo zastupitelstvo po delší debatě i výstavbu v zahrádkách na konci ulice Turistické. Převážila nakonec obava, že by otevření této výstavby mohlo nakonec vést k realizaci navrhované zástavby podle varianty číslo jedna konceptu územního plánu, kdy je plánováno zastavění až sedmnácti hektarů zahrádek, o což se již teď velmi intenzivně zajímají developeři.

Vyhodnocení všech námitek, připomínek a stanovisek by mělo vyústit ve vypracování návrhu pokynů pro zpracování návrhu nového územního plánu, který by měl být začátkem příštího roku projednán v samosprávných orgánech města.

JUDr. Michal Marek

Zpět