Reakce na prohlášení Tomáše Slaniny

20.02.2011 20:14

Reakce na prohlášení Tomáše Slaniny ke kauze manipulace s veřejnou zakázkou v Brně-Medlánkách zveřejněné dne 18. 2. 2011

     Ačkoli jsme již nechtěli kauzu dále komentovat, neboť vše bylo řečeno a je třeba se soustředit na další práci v orgánech naší městské části, neustále dokola opakované nepravdy pana Slaniny si reakci vynucují. Předem se omlouváme za rozsah této reakce, ale na rozdíl od ničím nepodložených tvrzení pana Slaniny hodláme opatřit svá tvrzení i odpovídajícími důkazy. 

    Pan Slanina záměrně lže, pokud ve čtvrtém odstavci svého prohlášení uvádí, že Michal Marek navrhoval oslovit Ateliér Habina s.r.o. do soutěže o veřejnou zakázku na zpracování projektové dokumentace vestavby základní školy. Michal Marek pana Habinu nezná, nikdy se spolu neviděli a do soutěže jej nenavrhl. Jako opozice se od počátku snažíme dávat radě MČ k dispozici návrhy firem, které mají být osloveny v rámci veřejných zakázek, při nichž je vítěz vybírán jen z řad radnicí oslovených zájemců (nikoli veřejně vyhlášenou soutěží). Tím se snažíme zajistit větší konkurenci uchazečů a nenechat výběr oslovovaných subjektů jen na radnici. Jak může být tato praxe prospěšná pro Medlánky a jejich rozpočet, dokládá právě případ Ateliéru Habina, který předložil nabídkovou cenu o třetinu nižší než firmy oslovené na základě výběru radnice. Paní starostka tuto naši snahu reflektovala a na zastupitelstvu nás k tomuto kroku u různých zakázek vyzývala, což dokládá i citace ze zápisu ze zasedání zastupitelstva MČ Brno-Medlánky konaného ve dnech 20. 12. 2010 a 5. 1. 2011. V této citaci je také viditelné, že jsme to byli právě my, kdo chtěl zakázku zpřístupnit co nejvyššímu počtu uchazečů a získat tak nejvýhodnější podmínky pro naši městskou část.

k bodu č. 23. Různé, a) veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku "Půdní vestavba ZŠ Brno, Hudcova 35 - zpracování projektové dokumentace" - informace, jednání - Ing. Fuka (dotaz k tomu, zda již RMČ Brno-Medlánky schválila výběr projektanta); starostka (v současné době je zpracovávána zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele projektové dokumentace, členové ZMČ Brno-Medlánky mohou předkládat písemné návrhy na okruh zájemců, kterým bude zaslána výzva k předložení nabídky, termín pro předkládání návrhů prostřednictvím elektronické pošty: do 10.1.2011); Bc. Teplan (dotaz ke způsobu zadání výběrového řízení na výběr zhotovitele projektové dokumentace); starostka (jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu - vybraný okruh zájemců bude vyzván k předložení písemné nabídky v rámci veřejné zakázky); Bc. Teplan (návrh, aby výzva k předložení nabídky byla zveřejněna na úřední desce ÚMČ Brno-Medlánky a na www stránkách MČ Brno-Medlánky).

    Na tuto výzvu paní starostky zareagoval dne 9. 1. 2011 nezařazený zastupitel Martin Teplan a odeslal e-mailem paní starostce kontaktní údaje na Ateliér Habina s.r.o., což byla jediná projekční kancelář, jejíž jméno znal, protože u ní byla dříve zaměstnána jeho žena. Jen pro doplnění uvádíme, že na výzvu paní starostky reagoval rovněž zastupitel za o.s. Občané pro Medlánky Martin Mohapl, jenž je sám stavebním inženýrem, a který navrhnul oslovit v rámci soutěže další projekční kancelář. Ta však v soutěži nakonec nabídku nepodala. Paní starostka následující den opět e-mailem za kontakt poděkovala s tím, že pan Slanina by měl výzvu tentýž den rozeslat.

Osloveno tedy bylo pět firem. Vedle dvou doporučených opozicí také tři vybrané ze strany radnice. Je velmi zajímavé, že počet radnicí navrhovaných firem nápadně koresponduje s jeho tvrzením zachyceným na inkriminované nahrávce:

  • Marek: No a kdo by to měl jako vyhrát?
  • Slanina: Tam nám dali na výběr tři firmy, ty který to maj a je tam mezi nima. Jo ta prostřední,cenou, v uvozovkách taková asi nejlepší nabídka, v uvozovkách jo, aby to prostě bylo.

    Uvádí-li dále pan Slanina, že společnost Ing. arch. Habiny nesplnila podmínky soutěže, když nedoložila minimální požadovanou praxi, jde o další nepravdu, neboť doložení této skutečnosti nebylo ve výzvě k podání nabídek požadováno. Dokládá to citace ze schválené výzvy k podání nabídky, kde je sice požadována pětiletá praxe, doklad o ní však nikoli. Jde možná jen o chybu pana Slaniny, nicméně si nedovedu představit vyřazení soutěžitele z tohoto důvodu, neboť doložení praxe výslovně požadováno nebylo (na rozdíl od obratu), což dokládá citace z výzvy k podání nabídky ze dne 10. 1. 2011

Požadavky na zhotovitele:

  • Doložení obratu z veřejných zakázek za dobu působnosti zhotovitele
  • Praxe v oboru stavebnictví min. 5 let
  • Reference o veřejných zakázkách obdobného charakteru a rozsahu za období posledních 3 let

    Zarážející je rovněž tvrzení pana Slaniny, že Ateliér Habina s.r.o. nesplnil stanovenou podmínku „minimálně pět let praxe v oboru stavebnictví“. Pan Slanina zcela zjevně zaměňuje délku praxe s dobou existence právnické osoby, která nemá na posouzení praxe v projekční činnosti žádný význam. Právnická osoba, která chce mít jako předmět podnikání zapsánu projektovou činnost ve výstavbě, musí vždy mít odpovědného zástupce, jenž musí mít živnostenským zákonem předepsané kvalifikační předpoklady a požadovanou délku praxe. Praxe pana Ing. arch. Martina Habiny v projektování ve výstavbě se podle našich informací počítá v řádu desítek let. 

    Naprostou lží pana Slaniny je tvrzení, že radnice (myšleno zřejmě rada, v jejíž kompetenci zakázka byla) konstatovala, že nabídka Ing. arch. Habiny nesplňuje podmínky podle § 77 zákona o veřejných zakázkách, jak se výslovně uvádí ve třetím odstavci jeho prohlášení. Rada nejen že nekonstatovala nesplnění podmínky podle uvedeného ustanovení, podle kterého je za určitých podmínek ze soutěže vyřazena nabídka pro „mimořádně nízkou cenu“, ale rada nekonstatovala ani nesplnění požadované praxe, když jen pana Slaninu pověřila ověřením této skutečnosti. Naopak v tomto bodě rada doporučila, aby byla ze soutěže vyřazena firma TRIGNIS spol s r.o., o které pan Slanina ve svém prohlášení uvádí, že její nabídka splňovala všechna kritéria. Obě skutečnosti dokládá následující výňatek ze záznamu ze schůze rady MČ ze dne 24. 1. 2011: 

f) veřejná zakázka malého rozsahu na služby „ZŠ Brno, Hudcova 35 -  půdní vestavba, II. etapa, zpracování projektové dokumentace pro územní řízení a stavební povolení“ – výběr dodavatele, schválení Smlouvy o dílo

Místostarosta informoval o provedeném průzkumu trhu v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na služby „ZŠ Brno, Hudcova 35 – půdní vestavba, II. etapa, vypracování projektové dokumentace pro územní řízení a stavební povolení“. Cenovou nabídku předložily 4 následující oslovené projekční kanceláře: 

  • TOP 27 s. r. o., Brno, Orlí 27, nabídková cena: 166.000 Kč bez DPH, tj. 199.200 Kč vč. DPH,
  • TRIGNIS spol. s r. o., Brno, Kamenná 45, nabídková cena: 199.000 Kč bez DPH, tj. 238.800 Kč vč. DPH, 
  • Atelier HABINA s. r. o., Blansko, Klepačov 214, nabídková cena: 98.000 Kč bez DPH, tj. 117.600 Kč vč. DPH, 
  • Ing. arch. Petr Blažek, Brno, Oblá 64c, nabídková cena: 157.000 Kč bez DPH, tj. 188.400 Kč vč. DPH. 

RMČ Brno-Medlánky konstatovala, že cenová nabídka společnosti TRIGNIS spol. s r. o. neobsahuje náležitosti požadované ve výzvě k předložení cenové nabídky a doporučila ji vyřadit z dalšího posuzování. 

RMČ Brno-Medlánky dále konstatovala, že cenová nabídka Atelieru HABINA s. r.  o. neobsahuje informace o délce praxe v oboru stavebnictví (požadováno min. 5 let) a pověřila místostarostu ověřením této skutečnosti v obchodním rejstříku ev. u zájemce o zakázku. 

    

    Argumentace § 77 zákona o veřejných zakázkách zároveň ukazuje na neznalost tohoto zákona ze strany místostarosty Slaniny. Z § 18, bodu 3 tohoto zákona vyplývá, že při zadávání zakázek malého rozsahu není zadavatel povinen se tímto zákonem řídit, s výjimkou dodržení zásad stanovených § 6 uvedeného zákona. 

    Opakovaně také uvádíme, že to byl pan Slanina, kdo volal Michalu Markovi a žádal jej o schůzku s tím, že by se bude týkat vestavby ŽŠ a chtěl by mu osvětlit politické pozadí této akce. To lze nepřímo vyčíst z předloženého záznamu. O tom, že Michal Marek neznal podrobnosti o této zakázce, ani o tom, v jakém stavu se právě nachází svědčí i to, že zápis z rady MČ Brno-Medlánky konané dne 24. ledna 2011 byl zastupitelům doručen až  3. února 2011, tedy den po schůzce mezi pány Slaninou a Markem.

    Pan Slanina dále neustále argumentuje s tím, že docházelo k jakémusi „čištění“ nahrávky. Toto tvrzení je nepravdivé a zveřejněný audiozáznam je zcela autentický. Časové zdržení bylo způsobeno situací, kdy jsme prováděli přepis nahrávky do psané formy, což nebylo vzhledem k nízké kvalitě záznamu jednoduché a bylo proto časově velmi náročné.

    Zjevnou lží je také tvrzení, že Michal Marek nabízel, že se Ateliér Habina ze soutěže stáhne, pokud dostane záruky, že získá jinou obecní zakázku. Jak je opět patrné z předložené nahrávky, tak Michal Marek pouze rozvíjel debatu s panem Slaninou tak, aby si ujasnil představu o tom, jak hodlá místostarosta vést zadávání dalších obecních zakázek.

    Zcela rezolutně můžeme také odmítnout, že by si Michal Marek v tomto týdnu dával „řadu káv“ s paní starostkou. Můžeme dokonce říci, že pan Marek v tomto týdnu neměl s paní starostkou Mgr. Valentovou žádnou schůzku. Toto tvrzení Vám jistě potvrdí i Mgr. Valentová.

 

 

Zpět