Pozvánka na jednání zastupitelstva 15. března 2010

14.03.2010 21:42

V pondělí 15.3.2010 se uskuteční 35. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Medlánky. Místo konání: Konírna Společenského centra Sýpka, Kytnerova 1a. Začátek jednání je v 18:00 hod. 


Návrh programu:
1. Kontrola zápisu a plnění usnesení 33. zasedání ZMČ Brno-Medlánky ze dne 25.1.2010 (starostka)
2. Kontrola zápisu a plnění usnesení mimořádného 34. zasedání ZMČ Brno-Medlánky ze dne 11.2.2010 (starostka)
3. Kontrola plnění usnesení 48. zasedání ZMČ Brno-Medlánky ze dne 8.3.2010 (starostka)
4. Debata s občany (starostka)
5. Zprávy z významných jednání, zasedání komisí Rady a výborů Zastupitelstva MČ Brno-Medlánky (starostka)
6. Informace ze Sněmu starostů, Rady města Brna a Zastupitelstva města Brna (starostka)
7. Závěrečný účet MČ Brno-Medlánky za rok 2009 (Lukášková)
8. Navýšení a snížení rozpočtu MČ Brno-Medlánky na rok 2010 dle rozpočtových opatření, odsouhlasených RMČ Brno-Medlánky (Lukášková)
9. Zpráva o plnění rozpočtu MČ Brno-Medlánky na rok 2010 (k 28.2.2010, Lukášková)
10. Aktuální školská problematika (starostka)
11. Bytová problematika (starostka)
12. Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku „Zimní a letní údržba chodníků v k. ú. Medlánky“ (místostarosta)
13. Návrh Darovací smlouvy – pozemky p. č. 413/15, 413/16, 413/17, 413/18, 413/28, 413/29, 413/30, 413/60, 414/6, 414/14, 414/15, 414/16, 414/17, 414/18, 414/19, 414/20, 414/21, 414/22, 414/22 a 414/23, vše v k. ú. Medlánky, uzavíraná mezi společností IMPERA line a. s., se sídlem v Brně, Hlinky 114 a MČ Brno-Medlánky, jako obdarovaným (starostka)
14. Návrh úprav svislého a vodorovného dopravního značení v k. ú. Medlánky – stanovisko OD MMB (místostarosta)
15. Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna o regulaci provozu výherních hracích přístrojů – stanovisko MČ Brno-Medlánky (starostka)
16. Návrh Směrnice MČ Brno-Medlánky pro zadávání veřejných zakázek (starostka)
17. Návrh MČ Brno-Medlánky na vyhlášení zvláště chráněného území – přírodní památky „Syslí“ v k. ú. Medlánky a k. ú. Komín – vyjádření Krajského úřadu Jihomoravského kraje (starostka)
18. „Dostavba a rekonstrukce vzdělávacího institutu PROMETHEUS“ – stanovisko MČ Brno-Medlánky k dokumentaci pro územní řízení (starostka)
19. Dotazy, podněty a připomínky členů ZMČ Brno-Medlánky (starostka)
20. Různé

Zpět