NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN - Na každé připomínce záleží!!!

27.01.2011 19:28

NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN

Na každé připomínce záleží!!!

Jak jsem již informoval v minulém článku, koncept nového územního plánu navrhuje do Medlánek a okolí další mohutnou výstavbu a silniční průtahy. Jedná se především o velkou zástavbu kolem kasáren směrem do Ivanovic a navíc ještě silniční napojení od ulice Nadační, kolem letiště až do Komína.

Konkrétně varianta I navrhuje výstavbu dalších 1823 bytů v lokalitě Medlánky-Řečkovice-Ivanovice, varianta II 1863 bytů bez řešení kasáren, tzn. reálně lze očekávat cca 2400 nových bytů. Varianta III se snaží bytové plochy zmenšit a přináší “jen” 987 nových bytů. Ze všech těchto nových sídlišť kolem kasáren je svedena doprava přímo na ulice V Újezdech a Hudcovu. Navíc se napojuje na spojnici kolem letiště až do Komína. Pokud nyní tedy jezdí po ulici Hudcova 6500 vozidel/24hod (měřeno CDV v září 2010) a po ulici V Újezdech cca 4000 vozidel/24hod, můžeme očekávat nárůst těchto průjezdů cca dvoj až trojnásobně. Tzn. 13000–19500 vozidel/24hod na ul. Hudcova a 8000-12000 vozidel/24hod na ul. V Újezdech. Na obou ulicích je omezená možnost výsadby zeleně, čímž se samozřejmě zvýší hlučnost a prašnost. Další problém jsou rozptylové podmínky v Medláneckém údolí, kde se drží smog.

Podrobné údaje naleznete na stránkách www.brno.cz v sekci Územní plán. Najdete zde i další údaje, např. o navrhovaném vedení MHD a také textovou část k variantám nového ÚP. Nejdůležitější kapitoly jsou č. 11-13 „Rozvojové lokality“, kde najdete popis k jednotlivým navrženým rozvojovým plochám pro všechny varianty, včetně podmiňujících faktorů a omezení. Další velmi důležitá kapitola je  kapitola č. 16 „Ekonomická část“, postup změn v území. Zde se například dozvíte, že pro rozvoj lokality Medlánky-Řečkovice-Ivanovice je nutná podmiňující a strategická investice ve výši cca 2,8 miliardy korun. Jedná se o výstavbu nové kanalizace nejen v Medlánkách, ale i v Řečkovicích, Králově Poli a dalších částech. Dále je nutná investice do komunikací a např. také do prodloužení tramvaje č.1.

Pro Medlánky vídíme 3 zásadní problémy, které přináší varianty nového územního plánu:

 1. Výstavba dalších tisíců bytů ve směru na Ivanovice a s tím spojená kapacitní silnice do Ivanovic, přímo k právě stavěnému Bauhausu a Globusu. Varianta I 1823 nových bytů, varianta II 2400 nových bytů, varianta III 987 nových bytů.
 2. Zástavba zahrádek pod vrcholem Bosně a silniční propojení z ul. Nadační na ul. Turistickou (u Křížku), která je vedena těsně kolem nového dětského hřiště a přes biokoridor kolem Medláneckého potoka.
 3. Silniční průtahy kolem Medláneckého letiště směr Komín a směr Královo Pole na ulici Purkyňova přes Medlánecké kopce.

Jako argumenty proti těmto návrhům a limity využití území vidíme následující:

 1. návrhy firmy ArchDesign nejsou zcela v souladu se zadáním, kde byl požadován rozvoj směrem na jih Brna
 2. překročení kapacit komunikací V Újezdech a Hudcova ve všech variantách
 3. překročení hygienických limitů hluku z dopravy na ulicích V Újezdech a Hudcova
 4. překročení imisních limitů - špatné rozptylové podmínky v Medláneckém údolí
 5. nenávratný zábor zemědělského půdního fondu II. stupně ochrany – nadprůměrná produkční schopnost, vysoce chráněné (viz kapitola 19 textové části)
 6. nedostačující kapacita kanalizace
 7. vysoké podmiňující investice (viz kapitola 16 textové části)
  1. cca 2 miliardy na rekonstrukci kanalizačních stok (rekonstrukce kmenové stoky C, dobudování kmenové stoky C1, dobudování kmenové stoky E1)
  2. 770 miliónů – prodloužení tramvaje za kasárna, nová komunikace Medlánky-Ivanovice, nová ZŠ, a další
 8. prosazení ploch pro sport a rekreaci přímo vedle sídliště Nové Medlánky
 9. nenávratné zrušení zahrádkářských kolonií
 10. nenávratné poškození rekreační oblasti na severu Brna a okolí Přírodního parku Baba
 11. silnice je navržena přes ÚSES biokoridor podél Medláneckého potoka
 12. silnice je vedena v těsné blízkosti nově vybudovaného dětského hřiště
 13. nevybudovaná protipovodňová opatření kolem Medláneckého rybníka
 14. silničními průtahy by došlo k nenávratnému poškození rekreační oblasti kolem Medláneckého letiště
 15. silnice jsou navrženy v těsné blízkosti chráněných území Netopýrky, Přírodní Park Baba, VKP Sysli a Přírodní památky Medlánecké kopce
 16. návrh silničních průtahů není zcela v souladu se zadáním nového ÚP, kde bylo požadováno zachování rekreační oblasti kolem Medláneckého letiště

Je velmi důležité, aby se co nejvíce občanů z Medlánek a okolních městských částí ohradilo proti těmto návrhům magistrátu a společnosti ArchDesign. Termín veřejného projednavání konceptů nového ÚP je stanoven na 22.2. 2011 a 23.2. 2011. V úterý 22.2. 2011 začíná veřejné projednávání v 10:00 na Kounicově 67 místnost č. 467, 22.2 v 17:00 a ve středu 23.2. 2011  v 17:00 v Bílém domě. Důležitý termín je 9.3. 2011 (dle zákona 15 dní od veřejného projednávání), do kterého je zákonná lhůta na podávání námitek a připomínek. Námitky a připomínky můžete samozřejmě posílat již nyní.

Jako vlastníci nemovitostí v předmětné lokalitě můžete podat tzv. námitku, na kterou musí být dle zákona odpovězeno. Proto je velmi důležité, aby každá vaše připomínka obsahovala kromě identifikačních údajů (jméno, příjmení, bydliště, RČ/datum narození), také údaje o vlastněné nemovitosti (vlastník bytové jednotky xyz v k.ú Medlánky, vlastník/spoluvlastník pozemku xyz v k.ú Medlánky). Námitku je také vhodné doplnit kopii výpisu z katastru nemovitostí.

Pokud nejste vlastníci, můžete podat tzv. připomínku. K připomínkám magistrát také musí přihlížet.

 

Námitky a připomínky zasílejte doporučeným dopisem na adresu Magistrát města Brna, Odbor územního plánování a rozvoje, Kounicova 67, 601 67 Brno, nebo je můžete podat osobně na podatelně magistrátu na Malinovského náměstí.

Naše zpracované připomínky najdete zde: Medlánky-Řečkovice-Ivanovice, Zahrádky, Letiště. Lze je stáhnout, vyplnit údaje a poslat. Máte-li v rukávu další argumenty proti plánovaným změnám území, neváhejte je připojit ke všem zmiňovaným. Informujte prosím své sousedy v Medlánkách i známé v okolních městských částech, ať také pošlou námitky a připomínky na magistrát. Je to velmi důležité. Rozhoduje se zde, jak bude vypadat vaše okolí v následujících 30ti i více letech.

Za OPM ing. Libor Fuka

Zpět