Koaliční smlouva aneb co nového na radnici

13.05.2011 20:26

 

Koaliční smlouva

pro volební období 2010 – 2014 v Městské části Brno – Medlánky

 

Preambule

Vedeni snahou dosáhnout co nejlepší správy a budoucího rozvoje městské části Brno – Medlánky, dohodli se na vzájemné spolupráci všichni níže podepsaní zástupci všech politických klubů zvolených do Zastupitelstva městské části Brno – Medlánky a pro naplnění této spolupráce uzavírají tímto následující smlouvu o vytvoření většinové koalice  pro volební období 2011 – 2014.

 

Účastníci smlouvy

Účastníci této smlouvy jsou níže uvedení zastupitelé zvolení do zastupitelstva Městské části Brno – Medlánky:

OPM: Ing. Libor Fuka, JUDr. Michal Marek, Ing. Martin Mohapl, Ph.D., Mgr. Vladimíra Vespalcová, PhDr. Ladislav Žuja, Kateřina Žůrková

ODS: Petr Matějka, Mgr. Alena Valentová

ČSSD: Doc. Ing. Jiří Sedlák, Csc.

KDÚ-ČSL: Augustin Dobeš

Nezařazený zastupitel: Bc. Martin Teplan

 

Předmět spolupráce

Účastníci této smlouvy se zavazují spolupracovat při správě a rozvoji Městské části Brno – Medlánky. Současně prohlašují, že budou jednat s cílem naplnit programové priority a zavazují se, že do 30. června 2011 představí občanům programové prohlášení pro volební období 2010 až 2014, které současně předloží ke schválení v zastupitelstvu městské části.

Účastníci této smlouvy se zavazují prosazovat jednotlivé programové priority a body programového prohlášení v Zastupitelstvu městské části Brno – Medlánky a současně se zavazují, že nebudou v zastupitelstvu  městské části navrhovat žádnou zásadní programovou, organizační a personální záležitost bez předchozího projednání v radě MČ. Dále se zavazují, že nenavrhnou v zastupitelstvu MČ a nepodpoří návrh na odvolání starostky, místostarosty, členů rady a předsedů komisí a výborů bez předchozí dohody mezi účastníky této smlouvy.

Požádají-li o to dva členové rady městské části, sejdou se před jednáním zastupitelstva členové rady městské části (resp. jejich zástupci) k projednání společného postupu na jednání zastupitelstva.

 

Obsazení funkcí ve vedení městské části

Za účelem naplnění vzájemné spolupráce a prosazení programových priorit se účastníci této smlouvy dohodli na následujícím obsazení funkcí ve vedení a orgánech městské části:

Rada městské části

Celkový počet členů rady je pět a rada bude personálně obsazena takto:

-          uvolnění členové:

Mgr. Alena Valentová (starostka) a JUDr. Michal Marek (místostarosta)

-          neuvolnění členové:

Augustin Dobeš, Bc. Martin Teplan, Doc. Ing. Jiří Sedlák Csc.

 

Kompetence starostky a místostarosty

Mgr. Alena Valentová:

investice, školství, životní prostředí, sport, kultura, informatika

JUDr. Michal Marek:

územní rozvoj a výstavba, bydlení, majetek, doprava, bezpečnost a pořádek   

                                   

Řešení sporů

Ke sporu dojde tehdy, jestliže jedna ze stran této smlouvy oznámí dalším účastníkům, že došlo k porušení koaliční smlouvy, a to buď jednáním v rozporu s hlavními programovými prioritami nebo jiným způsobem. Spory budou řešeny dohadovacím řízením, kterého se bude účastnit každý člen Rady městské části a jeden jím vybraný zástupce.

 

Vyhodnocení spolupráce

Účastníci této smlouvy se dohodli, že se do konce ledna 2012 sejdou, vyhodnotí výsledky vzájemné spolupráce podle této smlouvy a dohodnou se na další spolupráci, případně jejích podmínkách nebo ukončení této spolupráce.

 

Závěrečná ustanovení

Každý účastník smlouvy má právo ji vypovědět, nedojde-li k dohodě v dohadovacím řízení ve věci zásadních programových nebo personálních záležitostí či změn.

Tato smlouva je vyhotovena ve třinácti stejnopisech, pro každého účastníka smlouvy po jednom, a nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu většiny účastníků.

Jakákoliv změna této koaliční smlouvy musí být provedena na základě dohody na koaličním jednání účastníků smlouvy, a to formou písemného dodatku smlouvy podepsaného většinou účastníků smlouvy.

 

V Brně dne 2. května 2011

Zpět