Hodnocení roku 2008

26.12.2008 21:07

Vážení občané, 

rádi bychom Vás alespoň rámcově informovali o některých našich prioritách v r. 2008 v zastupitelstvu naší městské části. Kromě běžné agendy se jednalo především o:

Výsadba stromků v biokoridoru Medláneckého potoka

Zdařilou výsadbu realizovalo na základě dotací MŽP s finanční spoluúčastí MČ Medlánky ekologické sdružení Rezekvítek. Jedná se o velmi zdařilou akci, která musí mít další pokračování a to jak v zajištění plnohodnotné funkce biokoridoru, tak i v jeho přispění pro zkvalitnění životního prostředí a vymezených rekreačních aktivit především občanů medláneckého sídliště.

Obnova bývalé cesty mezi MČ Medlánky a MČ Komín

 

 

Toto přirozené spojení na pozemku ve vlastnictví Českého zahrádkářského svazu je v délce asi 60 m více než 50 let přerušováno orbou. Iniciovali jsme směnu dotčeného pozemku za pozemky svěřenými MČ Medlánky tak, aby zde byla obnovena cesta pro pěší (cyklisté na vlastní nebezpečí) a provedena další výsadba tak, aby navazovala na sousední biokoridor.

Zajištění podmínek pro sportovní aktivity medláneckých občanů

Současný stav majetkoprávních vztahů mezi Magistrátem města Brna, Sokolem Medlánky a FC Medlánky je neudržitelný a brání nejen rozvoji volnočasových a sportovních aktivit medláneckých občanů nýbrž i jejích současnému základnímu fungování. Tento stav se řeší prakticky bezvýsledně již téměř 18let. První návrh na vypořádání a směnu pozemků, který předpokládá i vybudování dvou tenisových kurtů na ul. Rysova, byl majetkovou komisí Magistrátu města Brna zamítnut. Nevzdáváme se a v složitých jednáních budeme pokračovat.

Zavedení autobusové linky č.65 do sídliště

Není žádným tajemstvím, že většina obyvatel s průjezdem autobusu přes sídliště nesouhlasí a preferují klid, bezpečnost a čistý vzduch, kvůli čemuž se do Medlánek za drahé peníze stěhovali a s daným stavem věcí - především mj. stavební přehuštěností a minimálním zastoupením zeleně a volných klidových ploch se jen těžko smiřují. Rozhodnutím zastupitelstva byla zavedena zkušebně (či provizorně bez točny). Zastupitelé OPM se snažili o kompromisní řešení tak aby dopady zajíždění na pobytovou pohodu byly minimální.OPM si vyžádá od DPmB průběžné vyhodnocení vytíženosti a v případě nedostatečného využívání bude usilovat o jeho zrušení.

Péče o seniory

V této oblasti se velmi aktivně a úspěšně angažuje Mgr.Vespalcová, akce pro seniory jsou pravidelně uveřejňovány v medláneckém zpravodaji.

Za občanské sdružení Občané pro Medlánky: PhDr. Ladislav Žuja

Zpět