Volební program SNK - Občané pro Medlánky

Úřad občanům

 • veřejnou správu vnímáme jako službu, jejímž prvotním smyslem je poskytovat kvalitní servis občanům
 • rozšíříme úřední dny o pátek dopoledne
 • zavedeme knihu“přání a stížnosti“na práci úřadu a jeho jednotlivých úředníků a to jak v písemné tak elektronické podobě
 • zveřejníme finanční odměnu starosty, místostarosty a volených orgánů, tedy lidí, kteří tyto peníze dostávají za výkon svých funkcí a kteří by se měli za kvalitu své práce zodpovídat přímo svým voličům, kteří si je platí
 • nepřipustíme jakýkoliv náznak korupce
 • všechna výběrová řízení otevřeme maximální kontrole veřejnosti, budeme zveřejňovat všechna zadání na internetu, průběh i výsledek těchto řízení a všechny uzavřené smlouvy budou na úřadu k nahlédnutí veřejnosti
 • změníme organizaci zasedání zastupitelstva a konečně zavedeme evidenci hlasování jednotlivých zastupitelů i radních, která bude občanům k dispozici
 • zajistíme veřejně přístupné záznamy z jednání zastupitelstva
 • zprovozníme elektronickou úřední desku
 • zájemcům budeme posílat mailem veškeré zveřejňované zápisy (pozvánky, programy jednání, zápisy apod.)
 • budeme provádět ankety/průzkumy /veřejné debaty s občany nad zásadními otázkami budoucího rozvoje Medlánek
 • činnost všech zaměstnanců úřadu a jejich vytížení prověříme formou personálního auditu a neprodleně přijmeme opatření k nápravě případných nedostatků

Kvalita medláneckého života

 • hodláme zabránit další masové výstavbě bytů v Medlánkách
 • napneme všechny síly pro to, aby se Medlánky nestaly průjezdní dopravní spojnicí mezi Ivanovicemi a Komínem resp. Bystrcí a tím zvrátíme původní stanovisko radnice, které tuto spojnici schvalovalo
 • budeme podporovat doplnění občanské vybavenosti jako např. širokosortimentní obchod pro oblast staré zástavby a nového sídliště, zřízení pobočky pošty apod.
 • zasadíme se o snížení hluku z dopravy pomocí změny dopravního značení a vysazení izolační zeleně podél komunikací, za asistence zahradních architektů a dopravních projektantů
 • dokončíme naše aktivity vyhlášení přírodní památky syslí rezervace na letišti a přírodní rezervace Baba
 • zasadíme se o vybudování parkových úprav ve volných prostorách mezi rybníkem a ulicí V Újezdech
 • budeme spolupracovat s rybářským sdružením ve věci péče o zeleň a udržování pořádku kolem rybníka
 • vybudujeme plochu pro sportovní aktivity dětí poblíž rybníka (např. plácek na malou kopanou)
 • zasadíme se o prostor vyhrazený pro volný výběh a výcvik psů
 • zkultivujeme jedinečnou lokalitu parčíku u sídliště mezi ulicí Jabloňová a vesničkou SOS
 • obnovíme veřejná zákoutí a dětská hřiště v „ovocném“ sídlišti a budeme dbát o řádnou údržbu školních pozemků a okolí Základní školy
 • budeme pokračovat v úsilí o obnovu tradiční pěší cesty ze starých Medlánek do sousedního Komína včetně propojení na stávající biokoridory, výsadby zeleně a vybudování odpočinkové a vyhlídkové zóny

 Školství a volnočasové aktivity

 • budeme usilovat o co nejrychlejší navýšení kapacity mateřské školky
 • neprodleně zahájíme kroky pro rozšíření kapacity a dovybavenosti Základní školy
 • budeme podporovat vznik veřejně přístupných prostor pro klubovou činnost (maminky, skauti, zájmové kroužky, atd.)
 • budeme usilovat o zbudování přírodní zahrady v blízkosti rybníka pro zájmovou a klubovou činnost nejen dětí
 • zefektivníme využití kulturního centra Sýpka
 • budeme maximálně podporovat místní občanská sdružení, jako jsou dětské kluby, kluby důchodců, svaz turistů apod.
 • zachováme medlánecké tradice (např. hody) a budeme usilovat o vznik nových, jako jsou například farmářské trhy nebo obnovení zaniklých jako je běh Medláneckými stráněmi
 • vynaložíme veškeré úsilí k dosažení vypořádání majetkoprávních vztahů v souvislosti s fotbalovým areálem a jeho přestavby včetně vybudování nové provozní budovy se zázemím, tělocvičnou a klubovnami využitelnými pro širokou medláneckou veřejnost

 Pořádek a bezpečnost

 • prioritou je pro nás pravidelná a kvalitní údržba zeleně v závislosti na počasí a vegetačním období
 • zajistíme veškerou dostupnou techniku a kapacity úřadu k včasnému zprůchodnění cest v zimním období
 • od dodavatelů celoroční údržby chodníků, komunikací a zeleně budeme důsledně požadovat plnění jejich závazků, případně tyto smluvní vztahy zrevidujeme
 • k úklidu městské části a odvozu skládek použijeme maximální kapacitu obecní techniky a zaměstnanců a více využijeme práci dlouhodobě nezaměstnaných, kteří jsou placeni úřadem práce
 • zoptimalizujeme umístění a počet košů na odpadky a na psí exkrementy
 • budeme požadovat častější pochůzky Městské policie v Medlánkách a dodržování pořádku
 • využijeme všech dostupných prostředků a vyhlášek k vytlačení všech forem hazardu z naší městské části
 • budeme iniciovat zásahy Městské policie proti vjezdům a projížďkám terénních motocyklů a čtyřkolek nejen přírodním parkem Baba

Doprava

 • budeme se zasazovat o zklidňování dopravy v celých Medlánkách
 • hodláme prosazovat napojení Medlánek na připravovanou síť cyklostezek včetně vyznačení víceúčelových cyklistických pruhů
 • zasadíme se o zřízení chybějících přechodů a chodníků a zvýšení bezpečnosti na stávajících přechodech především u Základní školy
 • navrhneme obnovení spojů linky 65 mezi 9-14 a budeme požadovat maximální nasazení nízkopodlažních spojů do jízdního řádu linek 41 a 71
 • zasadíme se o propojení ulice Hrázka a Dillingerova pro snadný přístup na tramvaj
 • znovu budeme požadovat zákaz parkování nákladních vozů v celých Medlánkách mimo vyhrazená místa a prověříme možnosti jak zabránit podnikatelům parkovat své mnohačetné flotily služebních vozů na veřejných parkovacích stáních

Majetek a hospodaření

 • budeme se snažit maximálně čerpat dotace Evropských fondů
 • nepřipustíme jakékoliv zadlužování Medlánek
 • zasadíme se o urychlení převodu pozemků původně určených na výstavbu MŠ v Újezdech na město